تعبیر خواب موی بلند و کوتاه کردن مو در خواب

کوتاه کردن مو در خواب برای یک زن متاهل

کوتاه کردن مو در خواب برای زنان مجرد

تعبیر خواب کوتاه کردن مو برای زن باردار

کوتاه کردن مو در خواب برای امام صادق

تعبیر خواب کوتاه کردن موهای بلند

تعبیر خواب کوتاه کردن موهای بلند برای زن متاهل

تعبیر خواب کوتاه کردن موی زن باردار توسط ابن سیرین

تعبیر خواب کوتاه کردن انتهای مو برای زن متاهل

هر کس ببیند که موی سرش بلندتر از آنچه می‌خواهد و خواست و اراده اوست، ثروتمند می‌شود، قرض خود را می‌پردازد و بر خانواده‌اش می‌گشاید، و اگر ببیند که بلندی آن مانند او نیست، راه می‌رود. با آن در ميان مردم دينى است كه سوار مى شود و از عمل خاندانش ضعيف مى شوند از او ترس و عبادت زياد از خداى تعالى است و در دنيا مضطرب و افسرده است هر كه مو را ببيند. سر او از آنچه قبلا بود کم می‌شود، پس اگر بلندی آن دغدغه آنها باشد، کم شدن آن کاهش است.

هر کس ببیند که موهایش را کنده، بد مالی است و اگر زن ببیند که بدون احرام یا در ایام موسم موهایش را کوتاه می کند، بین او و شوهرش دعوا و بدی پیش می آید. زنان از او پوشیده است، هر کس ببیند که موهای خود را با روغن رنگ کرده، اگر به مقدار مناسب باشد برای او زینت است.

هر کس در خواب ببیند که سرش را شانه کرد و شپش از او افتاد، از ارثی که به او رسیده مالی خرج می کند یا نقصی از او ظاهر می شود.

هر کس در خواب ببیند که موهایش کم شده است، جز کمترین آن، پولش رفته یا رفته است.

هر که ببیند در صورتش مو می روید یا در جایی که مو نمی روید، بدهی او زیاد می شود

هر که ببیند مو در کف دستش روییده است، این سودی است که بر او وارد می شود، و موی سینه و زبان، حکمت و فصاحت و شعر و تیزبینی است، مگر اینکه از حد فراتر رود و به غم و رکود و غم برگردد. و مانند آن

هر که در شکمش موی زیاد ببیند بدهکار و غمگین است

هر کس در خواب ببیند که موهای بازوهایش پراکنده است، هر چه به دست آورده است از او گم می شود.

هر کس ببیند که موی پاهایش زیاد است در حالی که آن را می پیچد، به مالی که بر آن کار می کند غیر از کار مردم می رسد، پس باید از خدا بترسد و اگر ببیند که ریخته است. سپس هر چه با آن تلاش می کند و نابود می شود، زن برای مرد مجرد و فرزندی است که او را زیبا می کند، پس زیبایی و سیاهی و درازی او دلیل بر حال خوب کسانی است که نام بردیم و او. کوتاهی و سفیدی و بوی متعفن دلیل بر زشتی حال آنهاست و برای پول و کوتاهی دلیل علم و ارشاد است و اگر در ایام حج باشد دلالت بر حج دارد نگرانی و گلایه و بدهی و. طول آن برای کسانی که از سربازان و پسران شایسته او هستند، دلیل بر حال خوب و زیاد شدن مال و پوشاندن حالشان است. مه و چه بسا مو دلالت بر حس کردن به نیکی دارد اگر در خواب خیر باشد و شر اگر بد باشد و اگر مو در خواب بد باشد نشان دهنده بیماری رعشه است.

هر که ببیند دسته موی بلندی دارد، مار آن را بیازماید یا بر آن بیفتد، و اگر موی انسان مانند موی سایر حیوانات باشد، نشان دهنده تلاش و خستگی است و اگر فقیر باشد، ممکن است غنی باشد مو چیزی است که در آن فایده ای ندارد مانند موهای زیر بغل و شرمگاه پس زیاد شدن آن در خواب نگرانی و گرفتاری و انحراف از سنت است موی گوش علم یا سخنی است که می شنود. و موى بينى خبرى است كه بوى پريشانى يا مال پنهانى مى دهد، مرد و موى فرزند دليل بر طول عمر اوست، اگر مو در جايى ظاهر شود كه مناسب او نيست، مانند كف كف دست يا کف پا، پس این مانعی است برای استراحت یا تلاش بدون رضای خدا، سعادت و غنا و سقوطش ثروتش از بین می رود و اگر موهای بدنش را سفید ببیند اگر توانگر باشد. مال خود را از دست می دهد و اگر فقیر باشد قرضی است که می تواند بپردازد و محال بودن موی بدنش به صورت وحش یا هفت تار نشان می دهد که در مصیبت افتاده و فراوانی موی سینه بدهی که او را سوار می کند

هر که در خواب ببیند که موهای سر خود را کوتاه کند، از مقام و مرتبه خود سقوط می کند.

هر کس موی نیکو ببیند مردی است با سینه سالم و اگر مو نداشته باشد مرد بدی است.

هر کس در خواب ببیند موی مادیان دارد، بیانگر بندگی و خستگی اوست.

(موی سر در خواب پول و عمر دراز است پس هر که ببیند موی سرش بلند است عمرش زیاد می شود و اگر ببیند موی سرش زیاد است وصل می کند. به موی دیگر، اگر موی او مجعد یا وز باشد، شرف و منسوب است و اگر ببیند که موی او مجعد است، کوتاه می‌شود و کمتر از قبل می‌شود. در میان اسلحه نیست و ثروتمند است، پس پول اوست و اگر فقیر باشد بدهی اوست، اگر موهایش را فرفری ببیند، رئیسش سیادت و عزت پیدا کند و امورشان برای او جمع شود. کسانی که دیدند او موی بلند داشت و از آن راضی شد، این ستوده است، مخصوصاً در زنان، زیرا از موی دیگران به خاطر زینت خود استفاده می کنند، دید که موهای سرش زیاد شده و ریش او شده است. بلند و موهایش با تمام بافته هایش بافته شده بود، زیرا بر او قرض بسیار است.در پس انداز و جمع آوری پول و غیره اینها مانند فقیر و نابینا هستند که نشان از پیچیدگی کارها دارند، هر که ببیند موی سرش از جای خود می روید، تحت تأثیر آنها قرار می گیرد و موی او در ایام حج تراشیده و کوتاه می شود، این نشان دهنده امنیت است. بریدن و کندن آن پادشاه گردنها و اگر سربازی ببیند که موهایش دراز است سلاح و زینتش زیاد شود و موی او را مانند موی اسب ببیند پس او را بگیرد و دستگیر کند. دزد یا راهزن و اگر دید آزاد است حواسش باشد که کنیز شود سیاهی موی زن نشانگر محبت شوهر به او و درستی حال شوهر است اگر زن ببیند بی حجاب است. موی او شوهرش از او غیبت می کند و اگر ببیند که هنوز بی حجاب است شوهرش به او برنمی گردد و اگر شوهر نداشته باشد هرگز ازدواج نمی کند و اگر موهایش را پرپشت ببیند. و مردم آن را از او می بینند، اگر مردی ببیند که بر سرش شاخ مو دارد، مردی شکست ناپذیر است و اگر ببیند که موهای پشت سرش پهن شده است، خوار و ذلیل می شود. سرش پهن شده بود که نشان می داد به نرهایی مبتلا شده است اقارب او اگر موی سمت چپ در میان آنها به مونث مبتلا شود و با زن و مرد نسبتی نداشته باشد ضرر به خود باز می گردد و بلندی موهای زیر بغل دلیل بر حصول حاجت و دلالت دارد. درستی دین و سخاوت صاحبش.

توضیح کوتاهی مو – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا