تعبیر خواب باران دیدن باران و رعد و برق و رعد و برق و زمستان در خواب

باران

باران در خواب برای زنان مجرد

تعبیر خواب باران شدید

تعبیر خواب باران بر شخص

باران در خواب برای یک زن متاهل

تعبیر خواب باران در تابستان

باران در خواب برای یک زن باردار

تعبیر باران در خواب

تعبیر خواب باران خفیف برای زنان مجرد

دلالت بر رحمت خدا و دین و امداد و مدد و علم و قرآن و حکمت دارد زیرا آب حیات آفرینش و خیر زمین است و با از دست دادن آن نابودی انسان و دام و تباهی جهان است. ماده در خشکی و دریا، پس چگونه اگر آب آن شیر یا عسل یا قیمه باشد و نشانگر حاصلخیزی و آبادانی و ارزانی و غنا باشد، زیرا علت همه آن است و هنگامی که ظاهر شود چگونه اگر گندم و جو باشد. روغن و خرما و کشمش یا غبار بدون خاک و مانند آن که دلالت بر مال و معیشت دارد و چه بسا حاکی از نیازهایی باشد که از آسمان نازل می شود مانند ملخ و تگرگ یا باد مخصوصاً اگر در آن آتش یا آتش باشد. آب گرم است زیرا خداوند سبحان او را در کتاب خود بیان کرده است که از عذاب خود با باران بر امّتها نازل کرده است، چنانکه حق تعالی فرمود: {و ما باران بدی را بر آنها نازل کردیم، باران بیم دهندگان}.

و چه بسا دلالت بر امراض و امراض آبله و تجزيه كند در صورتي كه در زمان خود نباشد و در حالي كه به سرما و حسن آن مضر است و هر چه از آن به زمين و گياهان آن زيان برساند براي بدنهايي كه نيز بوده اند زيان آور است. از آن آفریده شده و در آن رشد کرده است، پس چگونه اگر باران مخصوصاً در خانه یا روستا یا محلی ناشناخته بود، و ممکن است نشان دهد که سلطان از چه بلا و عذابی مانند قرض و دستور نازل شده است، به ویژه اگر باران با مارها باشد. و شواهد دیگر بر عذاب و چه بسا دلالت بر امراض و استدلال عقلی و پیشگیری و مرخصی مسافران و پیشه وران و هر کس که در هوای آزاد کار می کند به خاطر فرموده خداوند متعال: «اگر از باران به شما ضرری برسد».

هر کس در کشور باران عمومی ببیند، اگر مردم بسیار حاصلخیز بودند و قیمتشان ارزان بود، چه با بارانی که دید، چه برای همراهانش، و یا کشتی های عرضه کننده غذا، و اگر در ظلم و عذاب و بیماری بودند. اگر باران در آن وقت سودمند است و مضر است و یا سنگی در آن است و آتشی که در آن هستند چند برابر می‌کند و بر آنها تکرار می‌کند بر حسب قوت و ضعف باران.

هر کس خود را در باران ببیند یا زیر سقف یا دیواری گرفتار شود، با سخن و آزار به او امر می‌کند و یا به مقدار بارانی که به او می‌رسد ضربه می‌خورد یا می‌زند. اگر مریض باشد یا وقتش رسیده باشد یا مکان در جایش باشد و چه حرام زیر دیوار باشد یا مرخصی از کار یا مسافرت و یا به دلیل بیماری یا علت او، لرزش بگیرد. فقر یا حبس در زندان به حدی که از هر جنبه از مکانی که خود را در آن دیده و افزایش دید و آنچه در بیداری است استنباط شود مگر اینکه در باران از نجاست شسته یا برای نماز یا شستشو از آن پاک شده باشد. با صد چهره پس بینایی او را درست می کند یا نجاستی را که در بدن یا لباسش بود با آن میشوید.

اگر کافر بود اسلام را می پذیرفت و اگر بدعت گذار یا گناهکار بود توبه می کرد و اگر فقیر بود خداوند او را توانگر می کرد و اگر از سلطان یا امثال او به حاجتی امیدوار بود. بر او توفیق یافتم و به او اجازه داد تا آنچه را که نیاز داشت انجام دهد و هر بارانی که دوست دارد ستوده است و هر بارانی که از نوع خود کراهت داشته باشد منفور است و گفت ابن سیرین در کتاب خدا نیست. بارى تعالى در باران آسودگى است، اگر اسم باران آمد ابرى است، مانند فرموده او: {وَ ما أَنْرَعْنَهُمْ بَرَانَهُمْ} و فرمود: «وَ أَرْعَمْ لَهُمْ الْسَجْرَةً».

گفته شد باران به کاروان شتران دلالت می کند، همچنان که قافله شتر دلالت بر باران دارد و باران عام باران است، آسمان و گفته شد که از آنجا که امیدی نیست آسایش و از آنجا روزی است. انتظار نمی رود و لفظ باران و آب و امثال آن در تعبیر مناسبتر از کلمه باران است.

اگر ضرری از آن نباشد، خیر و رزق و رحمت است. چه بسا باران دلالت بر حیات انسان و زمین و یا وفای به آنچه به انسان داده شده باشد، و اگر باران مخصوص مکان معلومی باشد، حکایت از غم و اندوه خانواده او دارد یا در معرض دید بیننده قرار می گیرند. اگر باران سال زیانباری باشد، مثل اینکه در آسمان خون یا سنگ ببارد، دلالت بر گناه و معصیت دارد، اگر بیننده مسافر باشد، ممکن است سفر او مختل شود. چه بسا باران سودمند، دلالت بر صلح با دشمنان، یا تسکینی برای مضطربان باشد، و باران، قافله شتران باشد، همچنان که کاروان شتر، باران است.

هر که باران عام را ببیند، مرده ای برایش زنده می شود و خیر و فضل و برکت را به دست می آورد و اگر غرق شد یا بدهکار شد آسوده می شود و باران در آن سال تسکین و تسکین است.

هر کس ببیند باران از هر سو می‌بارد و درختان را از ریشه کنده می‌کند، آزمایش و نابودی سلطان است و اگر زمین خون ببارد، عذاب است. گفته شد اگر باران غبار بدون غبار باشد بارور است و اگر باران عسل باشد برای همه مردم خوب است و همچنین اگر قیمه و شیر و روغن و مانند آن و باران باشد. دلالت بر رحمت، دین، امداد و یاری خداوند دارد. شاید دلالت بر آفاتی باشد که از آسمان نازل می شود، مانند ملخ، تگرگ و باد، مخصوصاً اگر آتش در آن باشد و آب آن داغ باشد، و نشان دهنده وسوسه و خونی باشد که ریخته می شود. و ممکن است دلالت بر دردها و دردها کند اگر به وقت خود نباشد و اگر باران به وقت خود باشد، یعنی مانع از مسافرت یا کار یا به خاطر مریض یا به خاطر فقر یا تنگدستی او باشد. در زندان محبوس است و اگر در باران از نجاست بشوید یا برای نماز پاک کند یا با آن نجاست را بشوید و در بدن یا لباسش بود و اگر کافر بود قبول کرد و اگر بود. گناهکار توبه کرد و اگر فقیر بود خدای تعالی او را بی نیاز کرد و اگر به سلطان حاجتی داشت برای او مقرر شد که دید آسمان شمشیر بارید مردم با جدل و دشمنی امتحان می شوند. طبقه به خوبی مبتلا می شد و اگر مصیبت بود به اندازه آب می خورد به بیماری مبتلا می شد.

باران به خیر و رحمت خداوند متعال تعبیر می شود اگر به قول او عام باشد {و اوست که باران را بعد از ناامیدی نازل می کند و رحمت خود را می گسترد} اگر باران در وقت خود نازل شود مردم آن را دوست دارند و آن را دوست دارند. رضایت بخش است و اگر خارج از زمان خود نازل شود مردم آن را دوست ندارند و ملامت می کنند و اگر باران خاص باشد مانند اگر بر خانه ای یا محلی نازل شود بیماری و بیماری و بلا و بلا است. مصیبت و اگر باران نازل شود خیر یا منفعت است آن مکان تاریکی بزرگ است و اگر مریض ببیند که در فواصل متوالی باران خفیفی بارید بهبود می یابد از ترس در امان است هر که بیند که از هر قطره باران صدایی می آید که بر عزت و اعتبار می افزاید و نامش در آن مکان می پیچد و نمی تواند بدی خود را دفع کند و اگر از هوا مانند باران آب فرود آید در آن مکان بیماری و عذاب می آید. از آب باران می نوشد اگر پاک باشد خوب است و اگر مرض باشد به اندازه ای که نوشیده است در دین و دنیایش صلاح است و به طور کلی خواب باران دلالت بر جنبه های رحمت دارد. نعمت، پریشانی، بیماری، بلا، جنگ، خونریزی، مصیبت، خشکسالی، ایمان، کفر و دروغ.

تعبیر باران در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا