تعبیر خواب خوردن ماهی خام، معنی ماهی در خواب

چشم انداز ماهی برای مجرد برای متاهل برای زن باردار ماهیگیری کبابی سرخ شده ماهی زنده بزرگ و کوچک

 1. هر کس در خواب ببیند در آب شیرین و پاکیزه ماهی می گیرد، اگر رزق و روزی کودک باشد، برای او و فرزندش خیر و نیکی است و اگر در آب شور صید کند، برعکس است.
 2. هر کس در خواب ماهی ببیند و تعداد آنها را بداند، بیانگر زنان است و اگر نتواند آن را انجام دهد، ماهی نشان دهنده مال و خوبی است.
 3. و هر کس در خواب ببیند که در ته آب به ماهی بزرگ یا رودخانه یا برکه می نگرد و هر طور که می خواهد شکار می کند و غذا می خورد، بیانگر آن است که پول و گنج بر او تأثیر می گذارد. ، و خیر فراوان.
 4. و هر که ببیند ماهی می گیرد و ماهی را از چاه بیرون می آورد، همجنس است
 5. و اگر مردی خود را در حال ماهیگیری در برکه ای کدر ببیند، این خواب در آن نه سودمند است و نه خیر.
 6. و هر که در خواب ببیند که فقط ماهی درشت صید می کند، این نشانه خیر و فایده است، و گفته شد که هر که ببیند ماهی صید می کند، بیانگر زوال و زوال نعمت است.
 7. و خواب همان شخص که بدون فلس ماهی صید می کند، بیانگر فریب در گرفتن مال مردم و تقلب در آن است و نیز بیانگر فریب و پیچیده شدن کار یا تسهیل آن است.
 8. هر کس در خواب ببیند که ماهی قهوه ای می گیرد و در حقیقت صاحب خواب می خواهد که شخصی در مصلحتی شرکت کند، این نشان دهنده آشتی بین شرکا است.
 9. هر کس در خواب ببیند به ته آب می نگرد و ماهی مرده می بیند، خواب نشان می دهد که صاحب آن به آرزویش نمی رسد و یا آرزویش برآورده نمی شود.
 10. هر کس در خواب ببیند بر بالین او یا در جایی که می خوابد ماهی است، اگر صیاد باشد، نشان دهنده بیماری اوست و هر که در آب ماهی بگیرد مضطر است.
 11. و هر کس در خواب ببیند که ماهی شور می خورد، دلالت بر خستگی و استرس دارد و برعکس گفته شد و هر که ماهی را در مقابل خود ببیند و فقط چهار نفر باشد، با چهار زن ازدواج کند و هر که ماهی بیش از آن ببیند. چهار، این نشان دهنده پول و غنیمت است.
 12. و هر کس در خواب ببیند ماهی بر بستر خود در حالی که در اعماق دریا در حال ماهیگیری است، بیننده خواب غرق می شود.
 13. و هر کس ببیند که به ماهی سرخ شده نگاه می کند، نشانگر آن است که دعوتش مستجاب شده است.
 14. و هر کس ببیند که در بازار است و ماهی زیادی در پیش دارد، پس یک ماهی بخرد، نشان می دهد که کنیز می خرد، و اگر ماهی در جایی غیر بازار یا مجهول باشد. و او یک ماهی خرید، او ازدواج خواهد کرد
 15. و هر که ببیند در ماهی خراب و گندیده می خورد و غذای خوب و ماهی تازه باقی می گذارد، بیانگر آن است که بیننده خواب نزد زنی حرام می آید و ازدواج حلال را ترک می کند.
 16. و هر کس در خواب ببیند ماهی یا نهنگی می خواهد و نتواند آن را بدست آورد، خواب دلالت بر آن دارد که به شخصی بدهی می دهد و این شخص مال و حق او را انکار می کند.
 17. و هر کس ببیند که به حوض یا دریا می نگرد و نهنگ بزرگی را در آن بیابد که دهان خود را به یک طرف باز می کند، صاحب بینا را حبس می کنند.
 18. و هر کس در خواب ببیند که ماهی را باز می کند و یک یا دو مروارید بیرون می آورد، به وسیله همسرش پولی به دست می آورد یا از او پسر یا دوقلویی به دنیا می آورد و آنها صالح و نیکوکار خواهند بود.
 19. و کسى که در خواب ببیند که از دهانش ماهی بیرون مى‏آید، این خواب بیانگر آن است که از زنى به افتخار او سخن مى‏گوید که افتادن آن ممکن نیست و در ظلم به او ستم مى‏کند.
 20. اگر شخصی در خواب ببیند که از خشکی یا خشکی ماهی می گیرد، این خواب بیانگر این است که مرتکب فسق و زنا می شود.

تعبیر خواب ماهی – یوتیوب

https://www.youtube.com/watch?v=Bxu_wmXp2pk

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا