تعبیر خواب ریش دختر تعبیر ریش دختر در خواب

تعبیر خواب ریش برای دختر مجرد

تعبیر خواب ریش برای دختر ابن سیرین

تعبیر ریش برای زن مجرد در خواب

تعبیر خواب ریش برای زن مجرد

تعبیر خواب کندن موی چانه برای زن

تعبیر خواب روییدن مو در چانه

تعبیر خواب ریش برای زن باردار

خواب دیدم ریش دارم

هر کس ببیند که ریشش از سزاوارش بلند شد، این مضطر و مضایقه است.

برای او ننگ است زیرا این نشان دهنده پرداخت بدهی و کم شدن نگرانی اوست و هر کس او را تراشیده ببیند در آن دو طرف است برخی گفتند اگر مریض یا بی گناه یا بدهکار باشد قرض ادا شد یا مضطرب شد غمش از بین رفت و دیگران گفتند دیدن آن بسیار ناپسند است و برهنه شد پس از هر جهت نقص حق اوست و هر که ببیند ریش خود را می کند مال اوست که با دستش به آن آسیب می رساند و او را هلاک می کند، و هر کس ریش و سرش را با هم تراشیده ببیند، اگر مریض یا بی گناه یا بدهکار باشد، قرضش ادا می شود یا مضطرب است. ، ازدیاد شکوه و وقار اوست و اگر ببیند که بسیار سفید شده است ضعف قوت و کم شدن پول است موهای سفید او خلاف سنت است و نیکوکاران را کوچک می کند و هر که بیند. اینکه موی زیر بغل یا موی شرمگاه خود را بتراشد، نشانگر صلاح دین اوست، پول یا بیهوده اسراف کند، و هر که ببیند چیزی از آن برداشته است. با نور اگر ثروتمند باشد مال و اقتدارش می رود و اگر فقیر باشد ثروتمند می شود امانتی داشت که به صاحبش بپردازد و هر که ببیند موهایش را با شانه شانه می کند. جلال و جلال است برخی گفتند موی پلک و گوش و بینی تا حدی که از حد نگذرد خوب است.

تعبیر خواب ریش برای یک زن – یوتیوب

https://www.youtube.com/watch?v=iE1GlQ-X81U

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا