تعبیر خواب مو مشکی دیدن دختری با موهای مشکی در خواب

تعبیر خواب موهای مشکی بلند برای خانم های مجرد

موهای سیاه در خواب برای یک زن متاهل

تعبیر خواب موهای بلند و نرم مشکی برای دختر

موهای سیاه در خواب برای زنان مجرد

موهای سیاه کوتاه در خواب

تعبیر خواب موهای سیاه پرپشت

تعبیر خواب موهای سیاه برای مرد

تعبیر خواب موی بلند ابن سیرین

هر کس موهای خود را بلند ببیند مخصوصاً برای زنان ستوده است و قیطان نشان دهنده بدهی است و کندن موی سبیل و زیر بغل دلیل بر ادای دین و نگرانی و عمل به سنت است و بافتن مو دلیل بر مال است. و تسلط بر کار و امور.

– و هر که ببیند موی سرش از جای خود می روید، تحت تأثیر آنها قرار می گیرد و تراشیدن سر در ایام حج، حکایت از امنیت و کندن شر در ادای قرض دارد.

– و اگر ببیند که موی او بلند است، سلاحش زیاد می شود – و هر که موی او را مانند موی اسب ببیند، اگر دزد باشد دستگیر می شود، شوهرش برای اوست و اگر او. می بیند که موهایش را کوتاه کرده، شوهرش از او غیبت می کند، و اگر ببیند که او هنوز بی حجاب است، زنش پیش او برنمی گردد، و اگر شوهر داشته باشد، هرگز ازدواج نمی کند. و هر که ببیند موی سرش کم شده، نگران است.— و هر که ببیند که از موهایش می کند، بد مالی است.- و هر که ببیند موی خود را با روغن رنگ کرد، زینت است برای او. او را.— و هر که ببیند که سرش را می کند، عیب او را می داند… و هر که ببیند مو در جاهایی که مو نمی روید، بدهی بر او زیاد است و اگر مو در آن رویاند. کف دستش این منفعت است شاید موی سر نشان دهنده زراعت و پول و اعتبار و شوهر برای زن مجرد و زن برای مجرد و بیرون کردن مفسد از زمین او و موی نیک نشان دهنده کار نیک است و که موی زن در حالی که بیمار بود بافته شد و مرد و موی مرد زینتی برای محافظت و پول بود. و هر که موی بدن خود را سفید ببیند و ثروتمند بود، از مال خود زیان خواهد کرد

رویای موهای سیاه – یوتیوب

https://www.youtube.com/watch?v=f9H2fuej11o

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا