تعبیر خواب آمیزش دیدن آمیزش در خواب

تعبیر خواب آمیزش برای زنان مجرد

تعبیر خواب آمیزش برای زن متاهل

تعبیر خواب آمیزش با غیر شوهر

تعبیر خواب آمیزش برای دختر

تعبیر خواب آمیزش با مرد غریب

تعبیر خواب آمیزش با شوهر

تعبیر خواب آمیزش برای زن باردار

تعبیر خواب آمیزش با عاشق

هر که در خواب ببیند که با یکی از محرمانش همبستر شد، برای مضمون و فاعل بهتر است و این ممکن است به حج برود و هر که ببیند با زن مرده و مجهولی همبستر شد، به خواسته اش می رسد. با ولایت و هر که در خواب ببیند که با مردی ازدواج کرده شاد می شود و اندوهش برطرف می شود و هر که ببیند بدون اختلاف با مردی ازدواج کرده است دلالت بر محبت بین آنها دارد هویت، عدالت می گوید و هر کس ببیند که دختر باکره ای دارد در آن سال کنیز می آورد یا با زن نیکو ازدواج می کند و هر که در خواب ببیند که با مردی که می شناسد ازدواج می کند شوهر آن زن ثروتمند می شود. از طرف همسرش و هر کس در خواب ببیند که مرد معروفی با همسرش ازدواج کرده است، آن مرد را از تجارت خود به دست می آورد و هر که ببیند با پیرمردی ناشناس ازدواج کرده و با او موافق است. او در بهترین خیر است و هر کس مرده ای را به عقد او درآورد برای او دعا می کند و این ارتباط با آنان است و هر که با کنیز یا کنیز خود ازدواج کند آسودگی می یابد و بر سلطنت می افزاید. در خواب که با زنی ازدواج کرده است ثروتمند و نیکوکار برای خانواده اش می شود و هر که با زنی همبستر شود و عورت او را ببیند و بدنام باشد به خیر بسیار می رسد و حاجت خود را برآورده می کند و اگر زن باشد. دینی خیر بیشتر می شود و هر کس در خواب ببیند با زن زناکاری ازدواج می کند و او از اهل خیر و صلاح و برکت و علم است و اگر با زن مسیحی همبستر شود مالی به دست می آورد که در آن زن است. از سلطان عهد است و رؤیت ازدواج حکایت از خوشبختی و آسایش چشم دارد.

رویای آمیزش – یوتیوب

https://www.youtube.com/watch?v=6qxveFTdM-A

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا