تعبیر خواب تعبیر محمد العصیمی

شیخ عید بن محمد العصیمی عدد شیخ عید العصیمی تعبیر خواب عدد تعبیر خواب فهد العصیمی

 1. خواب مو: پول و خوشبختی، درازی آن سختی است که برای مرد نمی ماند و برای زن زینت و زرق و برق است.
 2. اگر در طعام مویی بیابد: در زندگی با مشکل مواجه است و در منابع معاش دچار لغزش می شود.
 3. اگر ببیند که سوار بر حیوانی وارونه است یعنی پشتش به جلو است ممکن است دال بر آمیزش با زنی در خارج از محل جماع باشد و همینطور هر کس جامه وارونه بپوشد با همسرش غیر قانونی آمیزش کرده است. فرمود: – رضی الله عنه – (لعنت خدا بر هر که در مقعد نزد همسرش بیاید) و فرمود – صلوات الله علیه – (لعنت خدا بر کسی که عمل مردم را انجام داد. لوط سه بار تکرار شد) و ممکن است ارتکاب بدعت در اعتقاد باشد.
 4. اگر زنده ببیند در حال پوشیدن لباسی به میت به امانت داده، آن را از تنش درآورد و مرده آن را بپوشد: ممکن است به مرض مزمنی مبتلا شود.
 5. هر کس در خواب ببیند که او را به آتش می سوزانند، سخنی به او نیش می زند، یا نشانه ی امتناع از زکات یا پرت شدن از لشکرگاه پادشاه است.
 6. دیدن قلعه: مصونیتی که به زاهدان در دین و صلاحیت امر او می دهد، مصونیت از حرام و مالی از ربا.
 7. دیدن خرابی: مصیبت، هر که ببیند خانه اش خراب شده، پولش را از دست بدهد، یا اجلش نزدیک شود، و اگر ببیند خانه دیگری را خراب کرده، از دیگران مال بگیرد.
 8. هر که ببیند وحوش و حیوانات او را زیر پا می گذارند، زکات را باز می دارد.
 9. اگر بر عصا تکیه کرد: بر مردی تکیه کن که آنچه را که می خواهد به یاری مرد درستکار می یابد و بر گوسفند، رزق و روزی دلالت می کند.
 10. خواب روزه: پرهیز از گناهان، امان در دین، عدم سخن گفتن از آنچه به او مربوط نیست.
 11. خواب موی سفید: کرامت و ممکن است دعا و نیایش باشد.
 12. چشم انداز ناشنوایی یا لال: فساد در دین.
 13. رؤیای فریب دادن مردم توسط جن: دشمن بزرگ، مکار و مضر، و جن بر دشمن پیروز شد و جن ممکن است دلالت بر جنین، دشمنی پنهان یا شنیدن حقیقت داشته باشد.
 14. چشم انداز راه رفتن در شن: درمان یک شغل شلوغ – محدودیت ها و مسائل دشوار.
 15. شوالیه ها خواب می بینند: خطراتی که آنها را تهدید می کند – باران سیل آسا یا باران.
 16. خواب مروارید: ممکن است دلالت بر قرآن یا دال بر ورود به بهشت ​​باشد (دستبندهایی از طلا و مروارید و لباسهای خود را در آن می پوشانند) حج یا دلالت بر کودکی دارد، خداوند متعال فرمود: {و جوانان چنان به گرد آنان می گردند که گویا آنان را می گردند. مرواریدهای پنهان بودند.} عطور یا کنیز، زن زیبا، علم و حکمت و پول زیاد دریاها، یا دلالت بر زن زیبا داشته باشد.
 17. نگاه فروشنده به عنوان خریدار و خریدار به عنوان فروشنده: فروش فقر و نیاز است.
 18. رؤیت بیرون آمدن از کشتی: بشارت و رهایی – رهایی از گرفتاری و حبس و بلا و بیماری و گفته اند گناهی شده است.
 19. خواب سفر دور: بیانگر ظلم نفس یا آمدن عذاب است و ممکن است بیانگر حرکت از موقعیتی به موقعیت دیگر یا از موقعیتی به موقعیت دیگر یا سختی یا بهبود اوضاع و کسب مال باشد. ممکن است نشان دهنده اطاعت و پیروی باشد.
 20. رؤیای مسلمان شدن کافر: دلیل بر مرگ او، و مرگ او دلیل بر اسلام آوردن او است – شناخت نعمت بعد از کفاره یا نزدیک شدن مدت آن.
 21. اگر زن ببیند که ریش دارد: فرزندی به دنیا نیاورده است و اگر فرزندی داشته باشد اهل بیت او غالب می شوند – یا شرف یکی از محرمان او به دست می آید.
 22. خواب تهمت زده از تهمت زن چیزی به دست می آورد: لعن دلیل بر انکار خیر، کیفر بدی است.
 23. خواب سجده: برنده شدن در چیزی یا حج یا عمره.
 24. خواب دخول در قبر: (زندان – تنگ) یا تغییر کار یا حرکت از جایی به جای دیگر.
 25. رویایی از بیشتر در: با یک زن ازدواج کنید – با یک زن ازدواج کنید یا مورد فریب زنان قرار بگیرید.
 26. خواب مرض: قرض فاسد شود یا در آن سال بمیرد – پریشانی و پریشانی، از چیزها می ترسد و به آنها امیدوار است، و مریض اگر بیرون برود و حرف بزند خوب می شود و اگر خاموش شود. او خواهد مرد.
 27. چشم انداز هدایت نابینایان: هدایت گمشدگان به سوی هدایت.
 28. هر که در راه نان بخورد: عمری برایش باقی است.
 29. خواب دیدن برگ: معیشت، پول یا لباس – یا شنیدن نصیحت دشمن و افتادن در نافرمانی.
 30. رؤیت افتادن در چاه: مکر شده است، چنانکه در داستان یوسف علیه السّلام است، یا ممکن است قبر باشد و عالم و قوّت باشد.
 31. دیدن کلاغ: مرد حیله گر، بداخلاق یا پایان بی عدالتی – راهزن و گاز، فتنه و جنگ یا پایان سردرگمی یا سفر به غرب مرگ.
 32. خواب ریسمان: بنشینید (و به ریسمان خدا همه چنگ بزنید) – فضیلت و وفای به عهد و حق و علم و قرآن و ممکن است دلالت بر سفر و حرکت کند.
 33. باز شدن در: قبول دعا و پایان بحران – و توبه یا باران (اگر گشایش خواستی، گشایش به سوی تو آمده است).
 34. رؤیت غیبت: (آیا احدی از شما دوست دارد گوشت برادر مرده خود را بخورد، پس به او اهمیت می دهید).
 35. دیدن دندان افتادن: دندان هایت پیش از تو می میرد – تحریم اقوام – مرگ همه اقوام – طول عمرش – پولش رفته – زندگی فقیرانه – و هر چه در آن می گذرد در اقوام و رحم است.
 36. چشم انداز کار: فرزند – ادای قرض – رهایی از پریشانی و پریشانی – پاداش مردم در برابر کاری که انجام دادند.
 37. خواب بریدن اعضا : سفر (و بر زمین می بریم ) – حدیث اعضا – دلیل بر گناه افتادن .
 38. رؤیای شستن دستها: اگر در جایی که متروک شده یا از آن جا نقل مکان کرده اند، دستهای خود را بشوید اشکالی ندارد – چیزی را که می خواهد – نمی رسد – چیزی که اشکال ندارد.
 39. رؤیت شاهین: سلطان قوی ترس از صاحب جنگ – شاهین مرد است – قوچ مرد است – هر که ببیند قوچ می زند به مرد بزرگ و غیر قابل نفوذ می زند – یا بره زن می افتد. و قوچ فدیه و پایان بلا است.
 40. چشم انداز آجیل: پولی که خسته می شود.
 41. رویای بریدن دست: بدبختی در برادر یا فرزند – مرگ برادر یا شریک زندگی، از دست دادن بخشی یا نیمی از پول، یا ترک کار.
 42. بینش ماهی: پول، معیشت دختر بکر، غنیمت، غم، کنیز هندی.
 43. بینش دشمنی: محبت.
 44. رؤیت صبر: بشارت، دلالت بر اینکه مردی صادق است که در محبت پند می دهد، بشارت نزدیک فرج، ارث، مغفرت.
 45. بینش زنجیرها: ثبات در دین – استواری بیننده خواب بر امر دینش، صلوات الله علیه و آله و سلم فرمود (من أحبُ الصَلِجَ وَ یَرْهُمُ الظَّلِمَ).
 46. خواب خرما: حلاوت ایمان – رزق و روزی خوب و علم – ارث – پول، یک خرما فرزند ذکور است اگر زنش حامله باشد و خرما را به قصد سفر کرده است، تعبیر به آنچه قصد سفر کرده است. .
 47. دید خیس: خوبی و زندگی خوب.
 48. رؤیای اسیر: صدمه به آنها خوب نیست.
 49. رؤیت هلال: آمدن غایب، فرزند یا زیارت.
 50. خواب قطع درخت یا نخل: مرض مبدأ – و قطع نخل: امری که پایان می یابد.
 51. چشم انداز ورود به خانه: ازدواج یا ثروت – امنیت.
 52. بینش نوسانی: بازی با دین و بی ثباتی در نظری که می خواهد بگیرد.
 53. دید نارگیل: شنیدن سخنان جادوگران – مردی که دروغگو است، کنیز هندی.
 54. خواب کندر جویدن: صحبتی که سودی ندارد صحبتی که نتیجه ندارد.
 55. بینش تف : بی کلام – گفتار بد .
 56. رؤیای کسی که بیضه هایش را بریده اند: او را از بنیان فرزندان بریده اند – یا یکی از دخترانش را با مرگ یا ازدواج جدا کرده است.
 57. رویای هیزم شکن: مردی که غیبت می کند و دیدش خوب نیست.
 58. چوب بینایی: نفاق.
 59. گاه بینش آب: فتنه، ارزانی، پول، غنیمت، فرزند، مصیبت، زندگی، رزق، روزی، آسایش، ظهور غم، برکت، آرامش، مرگ و هلاکت.
 60. رؤیت الصائق: مرد دروغگو.
 61. خواب فربه: اگر از آن به قدر زینت گرفته شد – و اگر بر سر زیاد بود چاپلوسی رئیس جمهور و دروغ بود.
 62. رویای موش: زنان بداخلاقی، موش بداخلاقی است، موش جوان در حال تمام شدن است و موش بزرگ پول زیادی است.
 63. هر که ببیند بر منبر خطبه می خواند: خطبه بزرگ، مرگ یا به خطبه یا اسم او، هر که ببیند بر منبر خطبه می خواند در حالی که شایستگی آن را دارد، بلند می شود. قدر و شرف و حیثیت، اگر چه لیاقتش را نداشته باشد، فقیر، بیمار و گرفتار مصیبت و سختی بود.
 64. بینش اذان: گاهی ظلم، دزدی یا زیارت.
 65. هر که ببیند جو با جو می فروشد: مردی قرآن را با مو جایگزین می کند و هر که ببیند جو می فروشد و جو می خرد شعر را رها می کند و قرآن را حفظ می کند.
 66. رؤیای ورود به ماه از پلئیاد: بیانگر مرگ است – پایان روز نزدیک است.
 67. ديد كه در بهشت ​​است: شهادت معوق است.
 68. پرواز در آسمان: شهادت – اشتباه کردن و ریسک کردن.
 69. خواب فرشته ای از پادشاهان جهان: کسب شرف یا فساد در دین – پیروزی، برهان، نزاع، عزت، بلندی، فساد، ذلت.
 70. دید پیغمبر است: برای رضای خدا سختی گرفت و بعد آزاد شد.
 71. خواب کعبه: امام بزرگوار، یا دلالت بر دین دارد – یا بر حسب الفاظ بیان می کند.
 72. رؤیت طواف: صلاح در دین و دنیا.
 73. خواب مقدس: آتش و آتش امتحان است و خوردن حرام.
 74. اگر نامش به زشت تغییر کند، دچار ناتوانی در بدن می شود.
 75. دید که مسجد ساخت: در نیکی کردن یا حفظ خویشاوندی یا کار مسجد دلیل بر ازدواج است.
 76. رؤیایی از بیرون آمدن پرنده از دهان: روح – خروج روح.
 77. زنی را دید که در عورت او وارد می شود: زمین برای او می کند – وارد عورت زن، داخل شدن در قبر.
 78. رویای تیره شدن صورت: او بر قوم خود چیره می شود یا پسرانش برکت می یابد – پریشانی و پریشانی.
 79. دید که تشییع جنازه مردی را دنبال می‌کند: عمر زنده‌ها با عمر مردگان یکی می‌شود.
 80. رویایی از شیر سواری: سوار بر یک چیز بزرگ و احاطه شده توسط آن – سلطان را می زند.
 81. رویای سنگ: ظلم – پول، یک مرد بزرگ.
 82. بینش تار: پول حرام.
 83. خواب شیر: غریزه و دین.
 84. رویای فیل: مردی نابینا و شکست خورده.
 85. خدا را به گونه ای نامناسب دید: این دلیل بر فساد دین بینا است و از هوای نفس پیروی می کند.
 86. دید بهشت: ایمنی.
 87. بینش معاد: عدالت.
 88. خواب نزول ملائکه به جایی: نصر.
 89. پرواز در آسمان: شهادت – اشتباه کردن – خطر.
 90. رؤیای نماز بر کعبه: خروج از دین.
 91. منظره نمازگزار به سوی غیر از قبله، مشرق یا مغرب: انحراف از سنت به مقدار پول از آن، انحراف از اسلام.
 92. دید که قبله را نمی شناسد: آشفتگی در دین، سفر به مکه، یا پایان سرگردانی و رسیدن به راه راست.
 93. دید که مردم را به نماز رهبری می کند: ولی امری که در آن انصاف دارد – ضمانتی وارد می کند که ضرری به او نمی رساند، ارث می برد.
 94. اگر صلاحیت سلطان را در احوال گله خود خیر ببیند: طلاق نیکو در برابر سلطان نصیبش می شود.
 95. شیخ الوسیمی به هر کسی که در خواب و کابوس وحشتناک عود می کند توصیه می کند که باید با صفا بخوابد و دائماً اذکار صبح و شام را بخواند و در امان باشد و از شر آنچه می بیند به خدا پناه ببرد. بر خود بخواند و بدنش را پاک کند

مترجم عید الاسیمی ‎ YouTube https://www.youtube.com/watch?v=ZXsiQlylZGA

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا