تعبیر خواب دانه، معنی دانه در خواب

دیدن تخمه اعم از آفتابگردان، هندوانه، هسته خرما، برای ابن سیرین، برای زنان مجرد، برای زنان متاهل، برای زنان باردار.

(بذر) هر هسته ای که در زمین افکنده شود به آن قسم زاده شده و منسوب است و دانه ها و دانه ها که دارو هستند کتاب هایی است که در آن زهد و تقوا و دانه در خواب فرزند صالح است و خیار است. دانه و کدو و هندوانه و زوال اضطراب و نزاع و رهایی از امراض و دانه بادمجان و شاتون و پیاز و کلم رزق و روزی است از آنچه در آنجا کاشته می شود و دانه ریحان و پسیلیوم برای صاحبان بیماری دلیل بر شفای آن است. بیماری ها

چشم انداز بزر – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا