تعبیر دیدن مرده در خواب مرده در خواب

دیدن مرده در خواب در حال صحبت کردن

تعبیر خواب دیدن مرده و صحبت با او

دیدن پدر مرده در خواب

دیدن مرده در خواب که با شما صحبت می کند

تعبیر دیدن مرده در حال خنده

دیدن مرده در خواب در حالی که زنده است توسط ابن سیرین

دیدن مرده در خواب بیمار است

تعبیر زنده شدن مردگان

هر که در خواب ببیند مرده ای به او بگوید نمردم در حرم سیدالشهدا(ع) است و هر که میت را ببیند مریض است، دینش بر عهده اوست. راه درازی را طی می کند هر که ببیند مرده را زنده زنده می زنند. زیرا زنده در دینش فساد کرده است هر که مرده ای ببیند او را بزند. او بهتر از سفر به دست می آورد هر که مرده را در خواب ببیند. خواب او مایه آرامش آخرت است، هر کس در خواب ببیند مرده ای با او سخن می گوید، هر چه مرده از خود یا دیگران گفته است، راست و راست است. خداوند مرده ای را برای او زنده می کند، هر که ببیند مرده صورتش سیاه شده است. او در کمال ناباوری درگذشت.

هر که در خواب ببیند مرده ای به او سلام کرده است، بیانگر حال خوب او نزد خداوند متعال است. بین او و مردم منکر خواهد بود، هر که ببیند مرده را در آغوش می گیرد، آغوش محبت، عمرش طولانی می شود.

هر که ببیند مرده ای را می بوسد و بیننده خواب بیمار است; می میرد هر که ببیند مرده معلوم را می پذیرد. از مرده با علم مانده یا مالی بهره می برد، هر که ببیند مرده مجهول را می پذیرد، از جایی که حساب نمی کند پول می گیرد، از یک طرف این مرده خوب است.

هر کس در خواب ببیند مرده مجهولی را در قبر به عقد او در می آورد، زنا می کند، هر که در خواب ببیند با یکی از مرده ها ازدواج می کند، آن کس که ازدواج کرده را با صدقه یا دعا، ازدواج می کند. زن مرده و سپس او را زنده می یابد. زیرا زنده می میرد هر که در خواب ببیند مرده معروفی با او ازدواج کرده است از کار یا مالی او سود می برد تعبیر شکایت میت در خواب.

هر کس ببیند مرده از سرش شکایت می کند، در کار رئیس یا پدر و مادرش کوتاهی می کند، قسم دروغ می خورد، هر که ببیند مرده از پهلوی خود شکایت می کند، حق زن را بر عهده دارد. خدایا هر که ببیند مرده ای از ران خود شکایت می کند، مسئول قبیله خود و قطع رابطه خویشاوندی است و هر کس ببیند مرده از پاهایش شکایت می کند، بر باطل از بین بردن جانش مسؤول است.

هر که ببیند مرده خود را شستشو می دهد، این مژده است بر زوال نگرانی و زیاد شدن مال. زیرا فرمان او بالا می رود و از گناهان و نگرانی ها و قرض ها نجات می یابد، هر کس مرده ای را ببیند که لباس خود را بشوید، دلیل بر نیاز میت به دعا، صدقه، ادای قرض، جلب رضایت حریف و یا انجام یک امر است. خیر از واشر به مرده می رسد.

هر کس کفن را ببیند که مرده آن را نپوشیده، بیننده در خواب مدعی زنا می‌شود و جواب نمی‌دهد، در بیننده کوچکتر نشان می‌دهد که به توبه نزدیک‌تر است. و هر چه کفن بیشتر باشد از توبه دورتر است، هرکس در خواب ببیند که قومی مجهول به او جامه های فاخر بپوشانند و بی دلیل از جمله اعیاد و مناسبت ها او را بیارایند و در خانه ای تنها بگذارند، دلیل بر مرگ اوست. هر كه بيند جامه سفيد نو پوشيده است بيانگر تجديد امر است تعبير هديه ميت در خواب

ابن سیرین می گفت: دوست دارم از مرده بگیرم و بدم می آید که به او بدهم.

هر کس زنده ای را ببیند به مرده چیزی می دهد که بخورد یا بیاشامد. بیننده به پول خود آسیب می‌بیند، هر که مرده را ببیند به او غذا می‌دهد. روزی شریفی به او داده می شود، هر که ببیند میت پیراهن نو و پاکیزه به او بخشیده است، مانند مرده زنده می شود، هر که ببیند مرده پیراهن فرسوده یا کثیف خود را به او داده است. فقیر می کند، هر که ببیند مرده به او عسل می دهد، از جایی که امید ندارد غنیمت به دست می آورد.

هر كه ديد كه مرده و جسد مرده اي نيست، اين خواب را تعبير متعددي تعبير مي كرد، از جمله: خراب كردن خانه بينا، كوري در بصيرت و عمر طولاني، مسافرت يا فقر، ازدواج، و اين تعبير بسته به آن مي رسد. بر نیاز میت به عطر و شستشو و همچنین متاهل آبستن شد و دفن نشد. بر دشمنان خود غلبه می کند، هر که ببیند پس از مرگش زنده شد، پس از فقر غنی شد، یا بعد از گناه توبه کرد، هر که دید اهل قبر از قبر بیرون آمدند و از غذای همه مردم خوردند. قیمت غذا زیاد می شود دل ندارد هر که ببیند در رکاب مرده راه می رود از او الگو می گیرد هر که ببیند امام مملکت از دنیا رفته نشانگر خرابی آن کشور است. هر که ببیند در حالی که برهنه بود مرد. فقیر است هر که ببیند بر فرش مرد دنیا بر او ساده می شود (امورش در دنیا آسان می شود) هر که ببیند پسرش مرده است. از دشمن خود می گریزد، هر که ببیند مرده و دفن شده است، اگر مجرد باشد ازدواج کند، هر که ببیند در میان مردم مرده است. در میان مردم منافق است، هر که مرده را مشغول یا خسته ببیند، در دنیای خود به کاری مشغول است، هر که ببیند مرده را زنده کرده است. یهودی یا مسیحی یا بدعت گذار به دست او سلام می کنند هر که ببیند مرده را زنده می کند. خداوند به دست او قومی را که گمراه می شوند هدایت می کند، هر که ببیند زنده با مرده همخوابه است. زیرا عمر او طولانی خواهد بود. راه دور می رود و دین خود را تباه می کند، هر که ببیند در حال زنده بودن با مردگان است. در دینشان با مردم در می آمیزد، هر که مرده را با کفار ببیند و لباس کهنه بپوشد، دلیل بر بد بودن حال مرده در آخرت است، هر که مرده ای ببیند به او می گوید که هرگز نمی میرد. زیرا او در مقام شهداست، در آخرت راضی است، هر که ببیند مادرش می میرد. دنیاش رفت و حالش خراب شد هر که ببیند برادرش مرده است. اگر مریض باشد می میرد هر که ببیند زنش می میرد. صنعت او که از آن امرار معاش می کند رو به زوال است هر که ببیند برای مرده دعا می کند. برای مردی که در دین مفسد است شفاعت می کند هر که ببیند مرده ای در دریا غرق می شود. غرق در گناه است هر که مرده ای را در مسجد ببیند; از عذاب در امان است، هر کس ببیند مردگان از قبر بیرون آمده اند، بشارت آزاد شدن اسیری است.

تعبیر مرده در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا