تعبیر خواب زخم، معنی زخم در خواب

زخم خواب در صورت، دست، شکم، مرد، گردن، شانه، پا، سینه، بدون خون، گونه، خون و چرک

و هر کس در خواب ببیند که زخم در بدن اوست، این نشانه خیر و مالی است که به او می رسد، و اگر زخم در دست راست باشد، این مالی است که مردم از آن بهره می برند. و اگر زخم در دست چپ باشد، برعکس، مالی است که به نفع زنان است، در پای او یا اگر پای چپش مجروح شده باشد، پولش از شخم زدن و کاشت است، و هر که از پاشنه یا پشتش مجروح شود. از پدرش پول به او می رسد که بدن یا بدنش با زخم نرم مجروح شده و خون از آن بیرون می آید نشان دهنده ضرر بیننده در پول اوست و اگر از ناحیه سر مجروح شد بگذار. پولش را نگه می دارد دو جان می کند و مرگ یارانش را می بیند و اگر استخوان شکسته می شود سپاهش شکست می خورد و رهبریش ضعیف می شود و اگر از ناحیه پا مجروح شود جانش دو چندان می شود. و اگر از پایش زخمی شود، پایداری او در ملکوتش دو چندان می شود. اگر مردی او را برید و اعضا و جوارح او را قطع کرد، ضربه خورده با زبانش مسلط می شود و اگر زخمی شود و از مجروح خون بیرون بیاید، کسی که ضربه خورده است. ضربه خورده مرتکب گناه می شود و کتک خورده برای او اجیر می شود. – (و هر که در خواب ببیند) کافر را مجروح کرد یا خون از او بیرون آمد، پس بر دشمنی مسلط است که دشمنی ظاهری دارد و در او راست می گوید و به اندازه خون از او پول می گیرد، زیرا خون. کافر برای مؤمن جایز است. – (و اگر ببیند) شخصی که او را زخمی کرده و خونی از او بیرون نیامده است، در مورد مجروح سخنی راست می گوید که جوابی ندارد. – (اگر ببیند) مجروح شد و خون از او بیرون آمد، پس با آنچه معتقد است از او غیبت می کند.

هر که ببیند زخمی شده و خون از او بیرون آمده، غیبت می کند

هر که در خواب ببیند بدنش مجروح شده، این پولی است که از بدنش به او می رسد، از پسرش اگر زخمی باشد و خون از او جاری شود، بدهکار است و خرج می کند. بر آن و هر زخمی گدای نفقه اوست. – (و هر كه ببيند) بدن يا معده او جراحي نرمي دارد كه از آن خون بيرون مي آيد، در مال و گفتار شخصي كه در آن بيفتد براي صاحبش ضرر دارد، ثواب آن را خواهد داشت و هر كه مجروح شده و خون می ریزد، آنگاه مالی دارد که اثرش بر او آشکار می شود، اگر امام یا سلطانی را ببیند که گویی زخمی در سر و چند پوست و استخوان دارد، دو جان می کند و مرگ اصحابش را می بیند اگر به دست راستش مجروح شود آنچه در دستش است یا سلطنتش ضعیف می شود اگر زخمی در شکمش ضعیف شود پول بیت المالش ضعیف می شود بر کسی که بود زبانش را زده، در حقيقت اگر زخم و خونش از مجروح بيرون بيايد، كه ضربه خورده گناه كرده و ضربه خورده ثواب آن را دارد. – (و هر كه ببيند) كافرى را مجروح كرد يا خون از او بيرون آمد، بر دشمنى مسلط است كه ظاهر دشمنى دارد و در او راست مى گويد و به اندازه خون از او پول مى گيرد. زیرا خون کافر برای مؤمن حلال است. – (و اگر دید) شخصی او را مجروح کرد و خونی از او بیرون نیامد، در مورد مجروح سخنی راست می گوید که جوابی نخواهد داشت. – (اگر ببیند) مجروح شد و خون از او بیرون آمد، با آنچه ایمان دارد غیبت می کند و ضربه خورده از گناه بیرون می آید و ضربه خورده از گناه بیرون می آید. به اندازه خون بیرون آمده گناه کن – (و هر که در خواب ببیند) که با چاقو یا آهنی مجروح شد، فساد او را نشان می دهد و خیری در او نیست. – (و هر که در خواب ببیند) گویا در بعضی از اعضای بدن او جراحی شده است، پس بیان در آن برای عضوی است که در آن عمل جراحی شود.بر سوار بدهی و آلتی که بر آن نوشته شده و اندوه. (و هر کس ببیند) که فرشته ای از فرشتگان او را با شمشیر در شکمش مجروح کرده است، گویا مرده است. – (و هر که دید) زخمی در گردنش بود که پولی به پهلوی پاشنه پسرش خورد و عمل جراحی شست دست راستش دلیل بر بدهکاری است که بر آن سوار است.

تعبیر زخم در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا