تعبیر خواب گلدوزی دیدن گلدوزی روی پارچه در خواب

تعبیر خواب گلدوزی ابن سیرین

تعبیر لباس گلدوزی شده در خواب

تعبیر خواب لباس دوزی

دیدن گلدوزی در خواب

تعبیر گلدوزی در خواب

گلدوزی در خواب برای زنان مجرد

تعبیر خواب پوشیدن لباس مشکی گلدوزی شده

لباس گلدوزی شده در خواب

اگر زنی خواب گلدوزی ببیند، به دلیل ذوق ظریف و توانایی او در استفاده بهینه از هر چیزی که در مسیر خود قرار دارد، تحسین می شود.اگر مرد متاهلی در خواب خود گلدوزی ببیند، ورود یک عضو جدید به خانواده را پیشگویی می کند. شما به دنبال اصلاح خود و رسیدن به درجات بالاتر اخلاقی و دینی هستید – دوختن لباس مردم، نشان دهنده نصیحت و تلاش آنها برای کمک به آنها و خوشحال کردن آنها است – دوختن لباس همسرتان یا برعکس، زیرا آنها هستند و اضطراب در عشق به آنها تأثیر می گذارد. کسانی که هیچ خیری در او ندارند و می گویند توبه و آمرزش گناهانش است سوزن خیاطی موارد دارد اگر شکسته شود جدا می شود و اگر گم یا دزدیده شود غم انگیز نمی شود. هر کس ببیند که ابلیسک در دست دارد، زنش پسری به دنیا می آورد و اگر حامله نباشد، نشانگر آن است که سورودل بر روی ساختمان گلدوزی شده است، زیرا گلدوزی مانند ساختن چیزی در کنار یکدیگر است و شخم زدن به آن. صلیب سوزن جامه مانند ریلی است که از زمین می گذرد و نخ و سوزن مانند گیاه است و خادم را با جامه نشان می دهد زیرا جامه پوشیدنی است و روح ها به آن تمایل ندارند. تا زمانی که این کار انجام شود. و شخصی گفت: دیدم گلدوزی آموختم، گفتم: تو نوشتن را یاد بگیر. دیگری گفت: دیدم شکل حیوانات را گلدوزی می کنم، گفتم: تو رنگ می شوی و در هنر خود تصویری از نیکویی آن چه که گلدوزی کرده ای به تصویر می کشی. دیگری گفت : دیدم که زوزه دوزی شدم گفتم : تو بنای شاهان بزرگ می شوی .

دیدن گلدوزی در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا