تعبیر خواب مار دیدن مار در خواب توسط ابن سیرین

تعبیر خواب مار سیاه

تعبیر خواب مار زرد

تعبیر خواب مار قهوه ای

تعبیر خواب مار سبز

تعبیر خواب مار سفید

تعبیر خواب مار امام صادق علیه السلام

تعبیر خواب مارهای کوچک

تعبیر خواب مار در خانه

دیدن مار در خواب اگر مردی در رختخواب خود مار را ببیند و آن را بکشد، این به معنای مرگ همسرش است.

دیدن مار در خواب، خارج از خط، اگر مردی ببیند مار پشت سر او راه می رود، این بدان معنی است که دشمنی در انتظار او است، اما اگر با آن بازی کند، به این معنی است که در زندگی خود وارد خواهد شد. تماس با دشمنان بدون هدف صدمه زدن به او.

دیدن مار در حال کشتن اگر مردی ببیند مار در وسط میدان عمومی یا یک مکان عمومی کشته می شود به این معنی است که در این منطقه جنگی رخ می دهد و اگر مردی ببیند که در حال کشتن مار است. یعنی بر دشمن خود پیروز می شود و پول او را می گیرد.

دیدن مار در حال فرار اگر مرد در حالی که مار را در حال فرار از دست او دید و در سنگی یا مخفیگاهی از او ناپدید شد و سعی کرد او را بیرون بیاورد، به این معنی است که با زنی ازدواج می کند و بعد از ازدواج می میرد و مقداری پول از او به ارث می برد.

دیدن مار بریده هر کس ببیند مار را به گردن پیچیده و بکشد و سه قسمت کند، یعنی زنش را به سه طلاق می دهد.

دیدن مار در خانه هر کس مار را در خانه خود ببیند و به او آسیبی نرساند، به این معناست که از نزدیکان یا اهل خانه دشمنانی دارد.

دیدن مار در اختیار اگر انسان ببیند که بر مار مسلط است و هر طور که می خواهد از آن خلاص کند و مار از او اطاعت کند، به این معناست که مقامی به دست می آورد.

اگر مردی مار را با پا ببیند، این نشان دهنده قدرت و موقعیت دشمن او است.

دیدن مار با نیش و شاخ اگر مردی مار را ببیند که شاخ و نیش دارد، نشانگر وجود دشمنی بزرگ و بدخواه است که شری بزرگ را در خود جای داده و قصد آسیب رساندن به شما را دارد.

اگر انسان ماری را ببیند که از او می ترسد، دشمنش از او می ترسد و از او می ترسد و از دشمنانش در امان است.

اگر مردی خود را زنده در حال جنگ ببیند، به این معنی است که بین او و دشمنش جنگ یا نبردی رخ خواهد داد، هر که در بینش پیروز شود، در زندگی واقعی پیروز خواهد شد.

هر کس مار را ببیند که به دنبال او راه می‌رود و پشت سر او راه می‌رود، برای او دشمنی است که می‌خواهد با او نقشه بکشد، اما اگر ببیند که با آن بازی می‌کند و به او آسیبی نمی‌رساند، می‌مالد و با دشمنانش معامله می‌کند و آنها نمی خواهند به او آسیب برسانند.

هر کس مارهایی را دید که از زمین بیرون آمدند، بدانی که صاحبان این منطقه در معرض بلا قرار خواهند گرفت.

هر کس در مزرعه خود، خانه یا مکانی که کاشته است مار ببیند، نشان دهنده رشد آن است.

هر کس مار را در حال بالا رفتن دید، نشان می دهد که تحت تأثیر شادی و خوشحالی قرار می گیرد.

هر کس با مار بجنگد یا با آن بجنگد با دشمنی می جنگد و اگر او را بکشد بر دشمن خود پیروز می شود و اگر او را نیش بزند به قدر کوبیدن از دشمنش منفور می شود مار مرده زیرا او دشمنی که خدای بدش او را بدون قدرت و نیرو بسنده کند، دیدن مار سفید یا سیاه و تخم هایش سخت ترین دشمنان و سیاهی هایش سخت ترین دشمنان است.

هر کس ببیند که در هر منطقه مارها می جنگند و مار بزرگی را در میان آنها بکشد، صاحب آن شهر می شود.

تعبیر خواب: مار در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا