تعبیر خواب امواج دیدن امواج در خواب

تعبیر خواب دریا و امواج ابن سیرین برای زن مجرد، دیدن دریای آرام، امواج دریا برای زن باردار، تعبیر موج سونامی

ممکن است انسان در خواب امواج بلند را ببیند، مانند امواجی که در سونامی رخ داد که در آن درد و فصاحت عبرت و معانی وجود دارد، اما منظور از امواج بلند در خواب چیست؟ در برخی منابع تعبیر خواب آمده است که موج یا دریا برای کسانی که از او می ترسند در خواب، نشانه سفر است، یعنی حرکت انسان از کشوری به کشور دیگر و آن برای خیر است، و سفر برای خیر است. اینکه انسان در راه خود با بلاها و موانعی مواجه نمی شود و این امر پسندیده ای است زیرا سفر از جمله مواردی است که در آن با سختی و خستگی انسان مواجه می شود.

و اگر در خواب ببیند که موج به او اصابت کرده و او را بر سطح آب می اندازد و در شرف غرق شدن است، نشانه ای است برای یادآوری و انذار او برای بازگشت به دین و حفظ دین. این که انسان همواره سعی می کند به خدای متعال نزدیک شود تا رضایت خداوند را به دست آورد و وارد بهشتی به وسعت آسمان ها و زمین شود.

اما اگر انسان در خواب امواج آرامی را ببیند، بیانگر این است که راهی را طی کرده است که در آن با موانعی مواجه نمی شود تا بدون مواجهه با موانع و … به آنچه می خواهد برسد.

تعبیر خواب ازدواج – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا