تعبیر خواب دست رئیس، دیدن دست در حال بوسیدن در خواب

تعبیر خواب بوسیدن دست ابن سیرین

بوسیدن دست در خواب برای زنان مجرد

بوسیدن دست راست در خواب

تعبیر خواب شخصی که دست مرا می بوسد

تعبیر خواب بوسیدن دست چپ

تعبیر خواب بوسیدن دستم

بوسیدن دست مرده در خواب توسط ابن سیرین

تعبیر خواب بوسیدن دست مادر

دست در خواب خیر انسان است و پشت او تکیه گاه اوست و دست راست قوت بیننده و رزق و روزی و کسب و مال او و آنچه معلوم است. او را دیدیم بزرگش کردند و دستهایشان را قطع کردند} هر که ببیند سوگندش فلج شده یا روزی اش قطع می شود یا گناهی کبیره می کند، دست بزرگوار نشان دهنده مصیبت و گمراهی است که بر دستانش می رود یا گمراهی بزرگی. ظلمی که به او نسبت داده می شود، هر که دید دستش را در پلک خون رنگ کرد، فتنه می کرد، زیرا رسم جاهلیت بود که اگر می خواستند جنگ کنند، دستشان را در پلک فرو می کردند. خون دارد و اگر ببیند که دست دیگری در دست اوست می خورد هر که دست او را بگیرد و ببیند دستش را می خورد یا گاز می گیرد کاری می کند که پشیمان شود یا ظلم کند. خداوند متعال می فرماید: «وَ یَوْمُ الظَّالِمَةُ أَنْ یَزْلَهُ أَنْ یَوْمُ الظَّالِمَةِ». و دست حنا شده او را ذلیل می کند یا حاجت یا نیازی، هر که ببیند سوگندش بریده شده، سوگند فحشی می خورد و ممکن است دلالت بر دزدی کند، و هر که دست و پایش را قطع کند می میرد. و ممکن است زندانی شود یا بسته شود یا سخت مریض شود و چه بسا فقر یا نیاز باشد هر که دید با دست چپ کار می کند چنان که با دست راست نیرو می کند از نیرو پول به دست آورد و دشمن خود را شکست داد و هر کس دستش را دراز کند تا مانند نیزه شود، ظالم است که به آبروی مردم تعرض می کند، پانصد دینار به او می رسد، اگر دستش قطع شود، از خانواده بیگانه می شود یا از شغلی که می گذرد. پیشه یا پیشه ای به دیگری می کرد، یا زندگی یکی از خانواده یا دیگران را قطع می کرد، یا پیوندهای خویشاوندی خود را قطع می کرد و به کشور خود باز می گشت و اگر خونی از آن بیرون نمی آمد، همان جا می ماند. قطع شد

تعبیر خواب بوسیدن دست – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا