تعبیر خواب نجار تعبیر نجار در خواب

دیدن چوب و نجاری، برای زنان مجرد، برای زنان متاهل، برای زنان باردار، برای زنان مطلقه، خاک اره برای ابن سیرین و غیره.

تعبیر خواب دیدن نجار: در خواب مرد مؤدبی است که مردم را تأدیب می کند. چوب نشان دهنده مردانی است که دینشان فاسد است، بنابراین نجار که در خواب دیده شده است آنها را تعمیر می کند و آنها را در بهترین حالت آماده استفاده قرار می دهد.

(نجار) در خواب مرد مؤدبی است که مردم را تأدیب می کند زیرا وصال چوب را تعمیر می کند و راست می کند و تراش می کند و همینطور مؤدب به فساد دینشان ظلم می کند پس آنها را می آراست و تأدیب می کند و به آنها نیکی و ادب می آموزد. مانند مؤدب پسران و وصال، رؤیت او حاکی از بازدارندگی منافقان و واجب کردن آنها به آنچه لازم است، و وصال آسیاب ها و بدی ها و نزاع ها و وصال قفل و در و شوهر و فرزند و… نجار از گاوآهن، شخم زدن و زراعت

تعبیر خواب: دیدن نجار در خواب – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=6k9oElAz0Ro

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا