تعبیر ستاره در خواب خواب دیدن ستاره در خواب

تعبیر دیدن ستاره در خواب برای زن مجرد در آسمان در شب نورانی برای دختر خواب ستارگانی که برای ابن سیرین می افتند.

تعبیر دیدن ستاره در خواب1. کسى که در خواب ببیند ستارگان در خانه او نمى درخشند و یا دید او تاریک و خاموش شده است، در خواب اشاره به بلاهایی است که پیش می آید و مصلحان و بزرگان شهر را در آن خانه جمع می کند. و کسى که در خواب ببیند که گریز در آب دریاها مى افتد یا مى افتد، خواب دلالت مى کند که گروهى از مسافران دریا در قایق خود در معرض هلاکت و مرگ به خاطر خطراتى که در دریا به آنها مى رسد. یا توضیح می دهد که دریا بر ساکنان زمین هجوم می آورد و آنها را غرق آب می کند و تعدادی از آنها را می کشد 3. از اهل تأویل نقل شده است که دیدن ستارگان در حالی که بیننده آنها را تصاحب می کند یا در مخفیگاه یا در اتاق خود می گذارد، بیانگر مقام رفیع و بلندی است که به او می رسد. و کسى که در خواب ببیند که ستارگان را ردیف مى کند و از آنها مراقبت مى کند یا جاى آنها را به جاهاى دیگرى که به گمان او بهترین است تغییر مى دهد، رؤیت نشان مى دهد که بیننده پادشاه و حکم را در صورتى به دست مى آورد. برای آن مناسب است، یا اینکه از نجوم و ستارگان چیزهایی را که می آموزد و تسلط می یابد، و همچنین جادو را می گیرد. و کسى که در خواب ببیند ستارگان از جاى خود در آسمان به مکانى که بیننده مى‏شناسد مى‏افتند یا مى‏افتند، خواب نشان دهنده فال بد و دلالت بر بیمارى یا مرض یا مرگى دارد که در آن مکان یا یکى به بیننده مبتلا شود. از اعضای خانواده اش 6. هر کس در خواب ببیند ستارگان از آسمان می‌افتند تا سر مردم را در جایی بسوزانند، خواب بیانگر شیوع بیماری و امراض در آن مکان در بین مردم است. و کسی که ببیند ستارگان از آسمان به جایی می‌افتند که انکار می‌کند یا از آن غافل است یا می‌بیند که بر مردم می‌افتند، ولی آنها را زخمی نمی‌کند و نمی‌سوزاند، زیرا رؤیت نشان‌دهنده مصیبت و ناراحتی است که به مردم می‌رسد. ، اما تسکین پس از او نزدیک 8 است. و اما کسى که در خواب ببیند که در خانه اش ستاره درخشانى است، پس رؤیت او حکایت از شادى ها و خوشى ها و خوشى ها و لذتى دارد که صاحبان آن خانه در آن غوطه ورند.

تعبیر دیدن ستارگان در خواب1. کسى که در خواب ببیند بدن او با نور درخشان و شکل معروفش به جسم ستاره تبدیل مى شود یا در آسمان به آن صورت پرواز مى کند، رؤیت نشانگر مقام بلندى است که بیننده در میان مردم به دست می آورد2. و اما کسی که در خواب ببیند ستارگان را می گیرد یا می خورد و ستارگان را می بلعد، خواب نشان دهنده بد اخلاقی بیننده و بی ادبی او در تهمت زدن به زبان و دشنام دادن به کسانی است که از او بزرگتر هستند. از افراد مخلص و متدین 3. ولى اگر در خواب ببیند که ستاره اى بر سر زن حامله مى افتد و زن از آن بمیرد، خواب دلالت بر مرگ آن زن یا حاملگى او دارد و خداوند اعلم 4. و کسى که در خواب ببیند که ستاره اى بر سر یکى از افرادى که بیننده او را مى شناسند افتاد، در صورت عدم مسافرت، خواب براى آن شخص مرض و مرگ را نشان مى دهد، اگر مسافر باشد، رؤیا دلالت بر بازگشت دارد. از سفر 5. و کسى که در خواب ببیند ستاره اى از آسمان مى افتد تا به سرش بزند، رؤیت او حاکى از امراض و امراض مهلکى است که به او مبتلا مى شود، یا رؤیت نشان مى دهد که طلبکاران در صورتى که بیننده خواب به آنها بدهکار باشد و نتواند. بدهی های خود را ادا کنند که او را به حبس می کشاند. هر کس در خواب ببیند که ستاره ای بر سر زن حامله افتاد، خواب بیانگر آن است که پسر مفیدی به دنیا خواهد آورد که در میان مردم نر خوبی خواهد داشت. و کسى که در خواب ببیند که دستش دراز شده و ستارگان را در دست گرفته است، رؤیت او نشانگر مقامهاى بلند و بلندى است که به دست خواهد آورد. و کسى که در خواب ببیند که ستارگان را اختلاس مى کند و آنها را مى دزدد یا یکى از آنها را اختلاس مى کند، رؤیت نشان مى دهد که بیننده براى شخص بلند مرتبه یا مقامى اختلاس مى کند یا چیزى را که مال اوست اختلاس مى کند. همه مردم 9. و کسى که در خواب ببیند پس از انحراف از راه به وسیله ستارگان به راه او رهنمون مى شود، رؤیت او حکایت از درستى کار و دین او دارد و بر راه راست و راست و پیروى او دلالت مى کند. سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم.

تعبیر دیدن ستارگان در خواب ابن سیرینیری که ستارگان به زمین یا دریا می افتند یا با آتش می سوزانند یا پرندگان آنها را می گیرند دلالت بر مرگ بین مردم یا کشتن دارد و اگر صاحب ستارگان هستید این نشان می دهد که مفتی یا قاضی خواهید شد. و اگر ستارگان بر سرت بیفتند و اگر مریض هستی نشان دهنده ی مرگت است. و اگر ستارگان بر غایب بیفتند به سوی تو باز می گردند. و اگر بر زن حامله ای بیفتد که وضع حمل کند و در خواب ذکر کنند که او به ستارگان شناخته شده نگاه می کند، در نظر او حاکی از درستی و عقلانیت است. و هر که ستارگان را در خانه خود ببیند، دلالت بر آن دارد که سلطان و جلالی که طلوع می کند متأثر می شود، رؤیت ستارگانی که می افتند یا می افتند و بر زمین می افتند، یا ستارگان می افتند و می افتند بر زمین یا در دریا. یا هر که ببیند ستارگان در آتش می‌سوزند یا با درخشش شدید می‌درخشند یا پرندگان ستاره‌ها را برمی‌دارند، زیرا همه اینها بیانگر مرگی است که در میان مردم اتفاق می‌افتد، هر که ببیند مالک ستارگان است یا اینکه ستارگان در اتاق او هستند یا در آسمان مانند چوپانی است که از ستارگان مراقبت می کند، اگر صلاحیت آن را داشته باشد یا قاضی یا مفتی مردم باشد و اگر صلاحیت آن را نداشته باشد، اقتدار و قضاوت پیدا می کند. طالع بینی یا طالع هر که در خواب ببیند ستاره یا ستاره ای بر سرش بیفتد اگر مریض باشد می میرد و اگر بدهی داشته باشد از او طلب بدهی می کنند از نور شاد می شود و آسایش می دهد و افراد نام آور از شادی با او جمع می شوند و اگر ستارگان بدون پرتو باشند، بزرگواران برای مصیبت و اندوه در خانه او جمع می شوند و برای کسی که ببیند تبدیل شده یا ستاره شده است خطرناک است. زیرا او تعالی و جلال خواهد یافت جلال و عزت و مردم به آن هدايت مي شوند، هر كه بيند ستاره گرفت، خداوند پسر بزرگواري به او عطا مي كند، هر كه ببيند دستش به آسمان رسيد و ستاره اي از آسمان گرفت، حاكم مي شود.

تعبیر دیدن ستارگان برای زن حامله در خواب که بر زن حامله افتاد، زیرا فرزند ذکوری به دنیا می آورد که در میان مردم آبرومند و دارای شهرت خواهد بود.

تعبیر خواب ستاره ها – یوتیوب

https://www.youtube.com/watch?v=Jju5M4r8

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا