تعبیر خواب ماهی دیدن ماهی در خواب

ماهی در خواب برای یک زن متاهل

ماهیگیری در خواب

ماهی در خواب برای یک زن باردار

خوردن ماهی در خواب

ماهی در خواب برای زنان مجرد

دیدن ماهی خام در خواب

ماهی در خواب اثر ابن سیرین

ماهی سرخ شده در خواب

ماهی اگر سلاح داشته باشد نشان دهنده ضعف او در دشمنی یا دوستی با افراد شرور است یا ماهی است که از دریای شیرین به سمت دریای شور حرکت می کند و بالعکس نشان دهنده نفاق در لشکر یا نفاق است. اختلافی که در میان مردم عادی به دلیل پیدایش بدعت به وجود آمده است.

و اگر آب در سطح ظاهر شد، دلالت بر تسهیل امور و نزدیکی به دور و ظهور اسرار دارد.

و اگر دید که از قعر دریا ماهی می گرفت، در صنعت خود سرآمد شد و از آن روزی وسیعی به دست آورد و اگر متعرض پول سلاطین نشد یا جاسوس شد و اگر ماهی از او به دریا باز می گردد، صاحب صالحان، و اگر قصد سفر می کرد، کسی را می یافت که او را همراهی کند و به سلامت باز می گشت.

تعبیر خواب ماهی بزرگ و کوچک:

دیدن ماهی های بزرگ و کوچک در کنار هم نشان دهنده شادی ها و غم ها یا ملاقات خوب و بد است

دیدن ماهی درشت دلیل بر خیر و فایده و دلیل بر پول و غنیمت است و ماهی کوچک دلیل بر خروج لذت یا منفعت و نگرانی در آینده است و نشانگر نقره یا طلای پنهان است که خداوند از آن راضی است و مثل فداکاری است

ماهی قهوه ای در صورت مشارکت دیگران نشان دهنده خیر است و ماهی گربه ماهی یا لاگاه که در خانه پرورش می یابد دلیل بر صدقه به یتیمان یا غریبه است.

امّا ماهی که فلس ندارد، حکایت از کار باطل و تقلب و امید به چیزی است که به خاطر لیز خوردن از دستش محقق نمی شود و ماهی چشم گواه است.

تعبیر خواب ماهی مرده و زنده:

ماهی مرده در دریا نشانه شرارت است و همچنین ماهیی که در بستر خود برای کسی که در دریا راه می‌رود یا مریض می‌بیند و دردش با رطوبت زیاد می‌شود و هر کس از آب مضطر ماهی بگیرد. صدمه سخت است و خواسته ای است که برآورده نمی شود یا ماهی زنده از آب برای خود یا برای دیگران صید می شود و خوردن آن راهنمای خیر و سود است و هر که ماهی زنده بخورد پادشاه می شود و هر که ماهی از آب پاک رزق است و اگر فرزندی از او متولد شود خوشحال می شود.

تعبیر خواب خرید ماهی:

هر که در خواب ببیند ماهی می‌خرد، کنیز می‌خرد یا با زنی ازدواج می‌کند.

تعبیر خواب مروارید در شکم ماهی:

هر کس در خواب ببیند که در شکم ماهی یک یا دو مروارید بیابد از زنی پول می گیرد یا به قدر مروارید از او پسر یا دو یا چند فرزند به دنیا می آید.

تعبیر خواب بیرون آمدن ماهی از اعضای بدن:

هر کس در خواب ببیند ماهی از عورت بیرون آمده و زنش حامله است، کنیز به دنیا می آورد.

ماهی سرخ شده نشان دهنده پاسخ به یک دعوت است و ماهی کبابی نشان دهنده یک درخواست کلی است

تعبیر خواب ماهی – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=Bxu_wmXp2pk

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا