تعبیر خواب ازدواج مرد با چهار زن در خواب

تعبیر خواب ازدواج مرد متاهل با همسرش

تعبیر خواب ازدواج برای مرد متاهل

تعبیر خواب ازدواج دختر مجرد از مرد متاهل

تعبیر خواب ازدواج برای مرد متاهل توسط ابن سیرین

تعبیر خواب ازدواج مجدد شوهر با همسرش

تعبیر خواب ازدواج برای مرد مجرد

تعبیر خواب ازدواج مجدد مرد متاهل

تعبیر خواب ازدواج برای مرد متاهل

[U]تعبیر خواب مردی که در خواب با چهار زن ازدواج می کند ابن سیرین[/U]

و اگر ببیند که با چهار زن ازدواج کرد، از حسن فرموده خداوند متعال بیشتر بهره می برد: «پس هر چه می خواهی دو و سه و چهار زن را ازدواج کن».

و اگر در خواب ببیند که زنش با مرد دیگری ازدواج کرده و او با او نزد او رفت، اگر از پادشاهان باشد مال او ساقط می‌شود و اگر از تاجران باشد تجارتش باطل می‌شود.

و اگر در خواب ببیند که زن خود را به عقد مردی در می آورد و آن مرد نزد همسرش می رود، در تجارت سودآور زاید بر او وارد می شود و عروسی برای گیرنده مصیبت است و برای کسی که آن را می گیرد. اگر طعام نبیند با لذت و سرور به سوی او خوانده می شود

تعبیر خواب ازدواج – یوتیوب

https://www.youtube.com/watch?v=AHmfPlW36Fo

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا