تعبیر خواب موی بلند خاکستری یا نرم در خواب ابن سیرین

مو در دهان در خواب تعبیر خواب موهای بلند برای مرد تعبیر خواب مو برای دختر تعبیر خواب موهای بلند مشکی برای زن باردار تعبیر خواب موهای کوتاه

ابن سیرین خواب مو را تعبیر کرد:

موی سر، پول و عمر طولانی است و افسار به صاحب بینش فرق می کند و اگر انسان آن را با نیکی بر سر ببیند، برای او افزایش حمایت و اعتبار است و اگر بیند. ثروتمند، پول اوست و اگر فقیر ببیند گناهش است و موی سر نیکو عزت و جلال است و اگر موی خود را مجعد و صاف ببیند عزت می‌دارد و گرامی می‌دارد. تقسیم می شود، زیرا پول رئیس آن تقسیم می شود

و اگر صاف و نرم باشد، افزایش مال رئیسی است، و گفته شد هر که در خواب ببیند موی بلند دارد و از آن خشنود است، مخصوصاً در زنان ستوده است. از موی دیگران در زینت استفاده کن.و اگر صاحب بینا سلطانی بود قوی و دارای حسن سلوک و اگر تاجر بود تجارتش سودمند بود به فرموده حق تعالی: {و او او را در علم و بدن بسیار افزایش داد.}

* و اگر صاحب خواب زنی بود که خوابش حکایت از ولادت داشت و گفتند یتیم‌خانه، و ابن سیرین از سفیدی موی آن جوان کراهت داشت و می‌گوید سفیدی موها کمبود است و نگران اگر مو بلند باشد. اگر آن فقیر را دید با فقر و قرض و چه بسا حبس او مواجه شد و اگر دید که موهای سفیدش را کنده سنت را زیر پا می گذارد و شیوخ را دست کم می گیرد و اگر دید جوانی با موهای سفید دارد. از او غایب است و گفته شد که موی سفید در تفسیر، افزایش کرامت و دین است.

و گفته شد که افزایش عمر است به خاطر قول حق تعالی *{پس پیرمرد می شوید}* روایت شده که حجاج بن یوسف دید که سر و ریشش سفید شده است، پس عبدالملک. بن مروان گرفتار ناراحتی و اندوه و تغییر حالش شد، شوهرش صالح است، پس با زن دیگر صیغه با او فرق می کند، و اگر چنین نباشد، از غم و اندوه او رنج می برد. و اما سیاهی موی زن، بر دو چیز دلالت می کند: یکی محبت شوهر به او و دومی راست بودن احوال شوهر.

و اگر زنی ببیند که موهای خود را باز کرده است شوهرش از او غایب است و اگر ببیند که هنوز سر برهنه است شوهرش به او باز نمی گردد و اگر شوهر ندارد. هرگز ازدواج نمی کند مرد شکست ناپذیری است و اگر ببیند موی جلوی سرش پهن شده است در آن موقع ذلیل می شود.

و اگر خواب ببیند موهای پشت سرش پهن شده است، بیانگر خواری است که در صورت سفید شدن موی او گریبان او را می گیرد، از زن و مرد ضرر به خود است.

تعبیر مو در خواب – یوتیوب

https://www.youtube.com/watch?v=Eb3sei2In4o

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا