تعبیر خواب ورود به خانه جدید ، رویا خرید خانه یا خانه جدید در خواب

تعبیر خواب خانه نو برای ابن سیرین

تعبیر خواب نقل مکان به خانه جدید

تعبیر خواب خانه جدید برای زن باردار

تعبیر خواب یک خانه جدید بزرگ

تعبیر خواب یک خانه جدید برای یک دختر

ورود به خانه جدید در خواب

تعبیر خواب خانه جدید برای زن متاهل

تعبیر خواب خانه جدید برای افراد مجرد

تعبیر خواب داشتن خانه جدید در خواب ابن سیرین

هر كه ديد در خانه جديد با امكانات كامل وارد شد و بين خانه ها در جاي معلوم بود اگر فقير بود غني شد و اگر غني بود توانگرتر شد و اگر مضطر بود آسوده شد. و اگر نافرمانی می کرد توبه می کرد و به صلاح و صلاح او اگر صاحبش را نمی شناخت مالک آن مال صاحبش است و اگر گچ بری شود جایز است و اگر گچ بری شود. پس آن حرام است

هر کس وارد خانه جدید شود: بر مال می افزاید و ازدواج می کند، زیرا خانه مجرد زن است

هر کس در خواب ببیند که به خانه مردی وارد می شود بر زندگی دنیوی خود چیره می شود و اگر در آن مکان وارد می شود ضرری ندارد و هر که ببیند به خانه ای گچ بری شده وارد شده است. یک عمل بد، و همچنین اگر او آن را ساخته است. اگر خشت باشد خوب است و بلکه ازدواج کند.

خانه در خواب، دنیای مرد است، پس هر که ببیند خانه نو و محکم و با امکانات کامل دارد، اگر فقیر باشد ثروتمند می شود و اگر مضطرب شد آسوده می شود. اگر کارگر باشد به قدر صلاح خانه حالت دارد و اگر در نافرمانی باشد توبه کند و سخاوتش. و تنگ نظری او با بخلش، و او را در حال تجدید کارش و دین خود و احکام خود را مدیریت و خانه زنانش یافت.

و خانه آهنی عمر طولانی به صاحبش. اگر وارد خانه مجهولی شود و مرده ای در آن ببیند، خانه آخرت است. اگر از گچ و آجر ساخته شده باشد، نشان دهنده وضعیت بد آن است. اگر داخل شود و از آن خارج شود، نظارت او بر بیماری بر مرگ است، پس نجات می یابد. و اگر خانه تنها باشد و مردگان در آن دیده شوند، همه در آن خواهند مرد. اگر با عصبانیت خانه اش را ترک کند، زندانی می شود. اگر ببیند مردی وارد خانه او شد، در راز او وارد شد. و اگر فاسق باشد در زن یا امرار معاش به او خیانت می کند. برای امام عادل خانه از مرزهای مسلمین است

هر کس ببیند خانه اش فرو ریخت، اگر خانه امام عادل باشد، در بعضی از مرزهای مسلمین شکافی است. و بنا كردن خانه در مكان مجهول يا معلوم زن است اگر مجرد باشد. و هر کس خانه ای را از دور ببیند، دنیایی دور است و آن را به دست می آورد. اگر از گچ ساخته شده باشد عالم حرام است و خروج او از این بناها خروج او از دنیا یا آنچه که دارد. اگر ببیند که وارد خانه مدرن شده و ثروتمند بوده است، ثروتمندتر می شود. و هر کس ببیند که در خانه ای قدیمی از خود است و بر او خراب می شود، از خویشاوندی ارث می برد. گفته شد: هر که خانه ای بسازد، برخی از بستگانش یا یکی از فرزندانش مردند. هر که خانه اش را فروخت زنش را طلاق داد. اگر خانه خوبی برای خود ببیند حسنات اوست و اگر تنگ و زشت باشد نشان دهنده بدی است.

شاید خانه دلالت بر ادب داشته باشد و شاید هم دلالت بر نوسان در گذر زمان داشته باشد. خانه مرد دلالت بر جسم و جان و نفس اوست، زیرا که او را می شناسند و به آن می شناسند و جلال و یاد او و پوشش خانواده اوست. شاید با پول او که قد و قامت او را دارد نشان می دهد. شاید دلالت بر جامه او برای ورود به آن باشد و اگر بدنش در او بود، در او صورت بود و اگر همسرش بود، در گشایش او بود. و هر که می دید خانه اش را جارو می کند، ناگهان ابر یا پول بر او زد. و گفته شد: جارو کردن خانه غم را برطرف می کند

گفته شد: تخریب خانه مرگ صاحب آن است. و هر که ببیند خانه جدید را ویران می کند، گرفتاری و بدی او را خواهد گرفت. هر که خانه ای بسازد یا آن را بخرد، کار بسیار خوبی انجام می دهد. و هر کس ببیند که حیاط خانه یا سقفش از ارزش معلومش فراتر رفته است، این در زندگی دنیوی او فراوانی و در زندگی او اقبال است. اگر مریض ببیند که در حال سکوت از خانه خارج شده و حرف نمی زند، نشان از مرگ او دارد

تعبیر خواب ورود به خانه در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا