تعبیر خواب فیل، خواب فیل سواری در خواب

تعبیر خواب فیل در خانه

فیل در خواب برای زنان مجرد

تعبیر خواب فیل برای زن مجرد

تعبیر خواب فیل برای دختر

تعبیر خواب فیلی که مرا تعقیب می کند

تعبیر خواب بچه فیل برای زن باردار

فرار از دست یک فیل در خواب

تعبیر فیل در خواب امام صادق علیه السلام

هر کس در خواب فیلی را که ملک شخصی است ببیند، بیانگر آن است که مقام و مقامی بلند و بلند پیدا می کند و صاحب مقام و منزلت می شود.

هر کس در خواب ببیند که بر فیل سوار است، بیانگر همراهی حاکم و سلطان یا پادشاه است و در همسایگی آنها مقام و منزلت بلندی در جامعه به دست می آورد.

هر کس ببیند که در شب تاریک بر فیل سوار است و فیل از او اطاعت کند و در خواب با او راه برود، دلالت بر ازدواج آن شخص با پسرش که مردی بلند مرتبه و شهرت است، دارد و اگر کار کند. در زمینه تجارت، این نشان می دهد که او در تجارت خود سود می برد و با پول یکی می شود و امرار معاش خود را زیاد می کند.

هر کس در خواب ببیند فیل را می دوشید، بیانگر مقامی بزرگ برای او در کشورش است و مال زیادی است که با حلال به دست می آورد و خیر بسیار بر او غالب می شود.

هر کس در خواب ببیند که فیل با خرطوم دراز خود به او ضربه می زند، بیانگر این است که روزی زیادی خواهد داشت و نعمت های فراوان و نیکو و فراوان است.

هر کس در خواب ببیند که با فیل صحبت می کند، نشان می دهد که پادشاه یا رئیس به او خیر زیادی می کند و از طریق پادشاه پول زیادی به دست می آورد.

هر کس در خواب ببیند که گوشت فیل می خورد، نشانگر امرار معاش و خیر و مال او است که از طریق یکی از افراد حاکم، پادشاه یا رئیس دولت است.

هر که ببیند اعضا و پوست یا استخوانهای فیل را جمع می کند و در خواب به دست می آورد، دلالت بر مال و نیکی دارد که به وسیله ی حاکمه کشور است.

هر کس در خواب ببیند که فیل از کشوری که در آن زندگی می‌کند خارج می‌شود، نشان می‌دهد که بیماری در کشور شیوع پیدا کرده و کاملاً برطرف شده و دیگر در این کشور وجود ندارد.

هر کس در خواب ببیند که فیل از کشوری خارج می شود و وارد کشور خود می شود، بیانگر این است که به غیر از کشوری که ریاست آن را برعهده داشت، اختیارات کشور دیگری به او رسیده است.

هر کس در خواب ببیند ظهر روز روشن بر فیل سوار است، نشانگر جدایی است که در زندگی او رخ می دهد، مانند طلاق بین او و همسرش یا جدا شدن از خانواده و خروج از کشوری که در آن زندگی می کند. .

هر که در خواب ببیند فیلی در کشورش کشته شده است، بیانگر مرگ یک حاکم یا رئیس جمهور کشور است و ممکن است از طرف دشمنانش برای کشتن او باشد.

هر کس در خواب ببیند که فیل او را تهدید می کند و می خواهد به او حمله کند، بیانگر آن است که اندوه و هذیان و خستگی است و هر کس در خواب ببیند که فیل او را زیر پا می گذارد، بیانگر مرگ یا بیماری است که می کشد. او را تهدید می کند و جانش را به خطر می اندازد و منجر به مرگش می شود.

هر کس در خواب ببیند که فیل او را تعقیب می کند، نشان می دهد که پادشاه یا رئیس جمهور او را تعقیب می کند و به دلیل طغیانش علیه وضعیت کشور، از طرف دولت آسیب می بیند.

دیدن فیل در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا