تعبیر خواب تپه دیدن تپه در خواب ابن سیرین

تعبیر نشستن در بلندی

تعبیر خواب بلندی از ابن سیرین

تعبیر ایستادن در بلندی

تعبیر خواب صعود به بلندی

تعبیر خواب ایستادن بر بلندی برای ابن سیرین

تعبیر خواب ترس از افتادن از بلندی

تعبیر خواب ترس از پایین آمدن از بلندی

دیدن تپه در خواب بیانگر مردی بزرگ و خطرناک است و معماری اطراف او حکایت از بستگان او دارد و یا حکایت از وابستگی او به شخصی و نگه داشتن او دارد.

دیدن تپه، نمایانگر بنایی است که صاحب آن آن را می سازد و بر آن می ایستد، و هر که در خواب ببیند که بر تپه ها راه می رود، بیانگر رستگاری است و هر که در خواب ببیند که بر تپه ای بالا می رود. دلالت بر آن دارد که در رأس او مردی از روحانیون قرار دارد و هر که در خواب ببیند که او را بر فراز مقام بلند فیدل به جلال و اعتلای می رساند و بیانگر افزایش مال و اعتبار اوست.

اگر خواب دیدید از تپه ای بالا می روید، اگر بتوانید به قله برسید، این نشانه خوبی است. اما اگر به پشت بیفتید، باید با حسادت و دشمنی مبارزه کنید

و هر که در خواب ببیند که بلندترین تپه از خشت است، دلالت بر بهره ای از پادشاه دارد و زمین بر مردم دلالت دارد، هر چه برآمده نشانگر بلندی مقام اوست و تپه ها نشانگر مکان های شریف و شریف است. و حسن مجلّه و درجات بالاتر.ولایت در صورتی که صلاحیت آن را داشته باشد یا دلالت بر اذان و خطبه یا قضائی کند زیرا حاکی از مقام نظارت مردم است.

و هر کس در خواب ببیند زمین هموار و دارای تپه ای است، دلالت بر مردی دارد که به اندازه سطح زمین در میان مردم مقام دارد و تپه، جایگاهی را برای نشستگان بر آن نشان می دهد.

و هر کس در خواب ببیند که از بلندی پایین آمد، دلالت بر غم و اندوه دارد، و هر کس در خواب ببیند که بلندترین کوه است و مریض است، نشانگر تابوت اوست، و اگر مجرد باشد. ، نشان دهنده ازدواج او با زنی پاکدامن است و او به اندازه تپه شنی از وسعت دنیا برخوردار است.

تفسیر تپه – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا