تعبیر شمع در خواب دیدن موم در خواب

معنی شمع برای مجرد، برای زن، برای زن باردار، برای زن مطلقه، اعم از خاموش کردن یا روشن کردن شمع های سفید خاموش، خرید و غیره توسط ابن سیرین، امام صادق و النابلسی.

دیدن موم در خواب توسط ابن سیرین

محقق بزرگ محمد بن سیرین می گوید: دیدن شمع در خواب ممکن است نشان دهنده خیر بسیار باشد، در حالی که دیدن شمع سوزان ممکن است بیانگر رزق بسیار خوب و فراوان و مال زیادی باشد که به زودی به بیننده می رسد. مشکلات، نگرانی ها، اختلاف نظرها و مشکلاتی که از آنها رنج می برد.

اگر دیدی با شعله ای روشن و پیوسته می سوزد، به معنای پیوند اطرافیان و ثروت بر زمین محکم است. دختری که در خواب ببیند در قالب شمع می‌گذارد، به این معناست که به خواستگاری غیرمنتظره‌ای برای ازدواج و دیدار با اقوام دور دست می‌یابد، اگر شمع روشن کند، به دلیل مخالفت والدین، مخفیانه معشوق خود را ملاقات می‌کند. اگر دیدید که شمعی به مایع تبدیل می شود، دشمنانی هستند که در حال تهیه گزارش علیه شما هستند. اگر شمع افروخته شود، خبر غم انگیزی را پیش بینی می کند. دوستان مرده یا مضطرب

تعبیر بهترین موم در خواب

دیدن شمع در خواب بیانگر پسر سخاوتمند یا حاکم و دیدن موم در خواب بیانگر حالت و غرور و دیدن گودی موم بیانگر مال حلال پس از خستگی و تلاش است.

دیدن شمع در خواب، بیانگر ثروت برای فقیر و راهنمایی برای جاهل است، و هر کس در خواب ببیند که در خانه اش شمعی فروزان است و خانه به نور روشن می شود، بیانگر افزایش فضل و حالت و عزت است. و سود در تجارت اگر تاجر باشد و دلالت بر تولد فرزندان دارد.

و هر کس در خواب ببیند شمع روشنی از شخصی گرفت، دلالت بر قوت و غرور دارد، و هر که ازدواج کرد و در خواب دید که در دست یا در خانه اش شمعی روشن است، دلالت بر تولد او دارد. همسر پسری کند یا کنیز بخرد یا در صورت مجرد بودن ازدواج خود و بازگشت غایب از سفر را به سلامت نشان دهد.

و هر کس در خواب ببیند که در شهرش شمع افروخته است، دلالت بر عدالت حاکم و امام دارد و دلالت بر فراوانی شادی و عروسی دارد.

تعبیر شر موم در خواب

و هر که در خواب ببیند که شمعی در دست دارد خاموش می شود، دلالت بر مرگ همسرش دارد و دال بر تغییر حال او در صورت عدم ازدواج است، کم نوری را دید که دلالت بر آن دارد. فقدان حکمت و فضل او و هر که شمعی در دست داشت که روشن نشده بود، نشان از بی برکتی دارد.

تعبیر خواب موم برای زنان مجرد

وقتی یک دختر مجرد در خواب خود شمعی سفید می بیند، خواب ممکن است نشان دهنده احساسات جذاب و عاشقانه های عاطفی او باشد، در حالی که دیدن شمع سوزان ممکن است نشان دهنده ارتباط او با یک رابطه عشقی قوی باشد که او را به کسی پیوند می دهد و اغلب نشان دهنده رسیدن شادی است. ، به زودی خبرهای شاد و خوشایند.

در حالی که دیدن شمع سفید ممکن است نشان دهنده ازدواج نزدیک با مردی با اخلاق باشد، اما اگر دختری که ازدواج نکرده است در خواب ببیند شمع سبز خاموش شده است، ممکن است دید سالی پر از نگرانی، مشکل و غم باشد.

تعبیر خواب موم در خواب برای زن متاهل

دانشمند ابن سیرین می گوید دیدن شمع در خواب برای زن متاهل ممکن است نشان دهنده آسایش، ثبات و زندگی شاد باشد، در حالی که دیدن یک شمع ممکن است نشان دهنده برآورده شدن آرزوها، جاه طلبی ها و اهدافی باشد که می خواهید به آنها برسید و اغلب نشان دهنده آن است. رسیدن خبرهای خوش، خبرهای خوش و اتفاقات خوشایند برای آن در آینده دیدن شمع روشن در خواب ممکن است نشان دهنده ثبات و عشق او به همسرش باشد.

تعبیر خواب موم در خواب برای زن باردار

زن حامله ای که در خواب شمع می بیند ممکن است نشان دهنده تعداد ماه های بارداری او باشد، در حالی که دیدن شمع های سوزان ممکن است نشان دهنده این باشد که خداوند فرزند پسری به او عنایت می کند، در حالی که دیدن شمع های خاموش ممکن است نشان دهنده این باشد که خداوند به او روزی می دهد. یک نوزاد ماده

تعبیر خواب موم در خواب برای مرد

فقهای تعبیر خواب می گویند: اگر مردی در خواب موم نورانی ببیند ممکن است بینایی نشان دهنده تغییر مثبت در زندگی جدید باشد، در حالی که دیدن موم سفید در خواب برای جوان مجرد مژده ای برای او است. با دختر صالح و با اخلاقی ازدواج کنید و دیدن شعله ور شدن موم در خواب بیانگر خیر و رزق و مالی فراوان است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا