تعبیر خواب خروج جرم گوش در خواب جرم گوش

خواب پاک کردن گوش از خاک برای ابن سیرین خواب دیدم چرک را از گوشم پاک کنم برای زنان مجرد برای زنان متاهل آنچه از گوش بیرون می آید از آب بیرون می آید.

نمادی که در خواب چیزی یا موم از گوش شما خارج می شود

  1. هر کس در خواب ببیند که موم یا چرک را از گوشش بیرون آورده است، مژده ای به او می رسد.
  2. و هر کس در خواب ببیند که گوشش درد دارد به آنچه از دشمنانش کراهت دارد می شنود
  3. و هر کس در خواب ببیند هنگام بیداری چیزی که دوست ندارد در گوشش وارد شده یا چیزی که او را ناراحت می کند، چیزی را می شنود که دوست ندارد.
  4. هر که ببیند کسی گوشش را می‌بندد، ستوده نیست
  5. و هر کس در خواب ببیند آنچه را از گوش بیرون آورده می خورد، نشانگر توبه اوست.

تعبیر خواب جرم گوش – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=1X8PO2WEB74

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا