تعبیر خواب خروج بلغم در خواب ابن سیرین

بلغم سبز در خواب

بلغم در خواب برای زنان مجرد

تعبیر خواب بلغم ابن سیرین

تعبیر خواب بلغم زرد

تعبیر خواب خروج بلغم با خون از دهان

بلغم سفید در خواب

تعبیر خواب بلغم سیاه

خواب دیدم بلغم دیدم

دیدن بلغم در خواب به تعبیر ابن سیرین بیانگر مالی است که جمع شده ولی زیاد نمی شود و رشد نمی کند.

و هر کس در خواب ببیند که ورم کرده و عالم بوده، مشتاق آن علم است و در خفا مال می کند، موعظه و علم از عالمی است که مردم از آن بهره می برند، یا فتوا.

تعبیر بلغم در خواب ابن سیرین

(خلط) در خواب مقداری مالی که نمی روید اگر در خواب ببیند که بلغم می اندازد برطرف می شود و شفا می یابد و اگر مریض است اگر بیند که نیش می زند خرج می کند در سختی و اگر اهل علم باشد کمیاب است و اگر از دهان عالم آب بیرون بیاید نصیحتی است که به نفع مردم است یا جوانی.

تعبیر خواب بلغم – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا