تعبیر خواب سیارات دیدن سیارات در خواب

دید سیاره مجرد برای زن متاهل برای زن باردار برای زن مطلقه چه با چشم غیرمسلح از زمین و چه از فضا، رویای ستاره هایی که در آسمان حرکت می کنند، در شب می درخشند، اثر ابن سیرین و …

اگر در خواب سیارات ببینید، این پیش بینی می کند که یک سفر خسته کننده ناموفق خواهید داشت و کارهای سخت انجام خواهید داد.

هر که دید: مالک ستارگان است، پس صاحب نجیب ترین مردم است و دل هایشان را در بر می گیرد

* و هر که بیند: که چیزی از آن را ضایع می کند، پس مردم را چنان ضایع می کند

و هر کس ببیند که چیزی از او یا از نور او متأثر شود، به اندازه ای که متأثر شود، منفعت می برد.

و هر کس ببیند: ستارگان خانه ای یا آسمان می درخشند، اقتدار و جلال او را تحت تأثیر قرار می دهد یا مقامش بالا می رود.

* و هر که در خواب ببیند: به ستارگان معروف نگاه می کند، این به نظر من هدایت و هدایت و درستی است.

* و هر کس در خواب ببیند که ستارگان را می خورد، این غیبت و تهمت در میان مردم است.

* و هر که در خواب ببیند: ستاره گرفت و اگر زن حامله داشت دختری به دنیا آورد.

* و هر که بیند: که ستاره ای بر او نازل شده، ستاره ای که بر قدرت و بلندی زده است.

* و هر کس در خواب ببیند که ستاره ای به سوی او افکنده شود و او را بزند، از شیطان سختی می گیرد، پس آنچه در آن است آزاد می شود، و اگر به کشتی غرق شده یا حیوانی که آسیب می بیند برخورد کند.

و هر که دید: که یک ستاره افتاده به سرعت مرد

* و هر که در خواب ببیند که سرش به ستاره ای بازگشت، پس از او قرض است

* و هر که دید: ستاره ای در زمین افتاد، سقوط تقدیر بزرگ است و اگر نبود بر او عرضه می شود و اگر زن حامله داشت، بیان آن ستاره یا اگر مذکر باشد فرزند ذکور و اگر مؤنث باشد دختر به دنیا می آورد.

و هر کس در خواب ببیند که ستارگان با او در خانه او جمع شده اند، این نشانگر عذاب اوست

* و هر که دید: ستاره ای که طلوع کرد و بدون راه رفتن ناپدید شد، پس چیزی را که می خواهد برای او تمام نمی شود و آن نیز مانند هلاکت است.

* و هر که دید: برخاست و برخاست و راه رفت، پس بیانش بر اوست

* و هر که ببیند: سهیل بیرون آمد، دلالت بر خروج او دارد

رویای گل بیانگر آرزو است

و رؤیای مشتری حکایت از پاکی زندگی تا آخر عمر دارد و شاعرانه به امری محال تعبیر می شود زیرا در زمان جاهلیت پرستش می شد و هر چه جز خدا پرستش می شد محال است.

هر کس در خواب ببیند که خورشید و ماه و همه سیارات می‌لرزند، این نشانگر رقابت پادشاهان آن مکان و جنگ و جنگ آنها و ریختن خون بسیار است.

هر که در خواب ببیند که ستاره شده است، نشانگر مقام بلندی در میان مردم است، اگر مریض باشد خدای ناکرده می میرد و اگر بدهکار باشد صاحب قرض از او مطالبه می کند. از او که در خواب دید که ستاره بر او افتاد نه مردم دیگر صاحب خواب اگر غایب باشد برمی گردد در جامعه جایگاه دارد هر که در روز افلاک را در خواب ببیند نشانه رسوایی یا مصیبت و تباهی.

هر کس در خواب ببیند که ستارگان یا سیاراتی بر زمین یا دریا می افتند یا در آتش می سوزند یا پرندگانی را می بینند که آنها را برمی دارند، دلالت بر مرگی دارد که در میان مردم روی می دهد و تعداد مردگان به اندازه ستارگان یا ستارگان است. سیارات سقوط می کنند

هر کس در خواب ببیند که ستارگان در خانه اش جمع می شوند و آن ستارگان پرتو دارند و نور صاحب خواب یا رؤیا، شادی و سرور و خوشی دارد و بزرگان با او در خانه اش جمع می شوند.

هر که در خواب ببیند که ستارگان از آسمان ناپدید شده اند، صاحب خواب یا رؤیا اگر ثروتمند باشد، مال خود را از دست می دهد و اگر فقیر یا مریض باشد، خدای ناکرده می میرد.

Planet Vision – YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا