تعبیر مرد در خواب، رؤیت شکستن مرد و بریدن پای او

تعبیر پا در خواب

تعبیر خواب پای اجباری

تعبیر خواب مردی که گچ پوشیده است

تعبیر خواب آتل پا

مرد چپ در خواب

تعبیر خواب بریدن پای راست

تعبیر خواب پای راست

پا در خواب اثر ابن سیرین

مرد بدن مرد است و با دو پا بدنش کلفت و نازک است، اگر ببیند که پاهایش به آسمان بالا رفت و از او دور شد، پدرش می میرد، این است که مرد بخورد. یک انسان و وسیله ای به سوی خدای متعال به دست می آورد و امورش موفق می شود و تمام نیازهایش در امور دینی و دنیوی او برآورده می شود برای امیدواران به خیر و ثروتمندان بیماری و بیماری. و برای چشم بیمار، از دست دادن بینایی، و برای مردم شریر، زندان، اندوه و سرزنش، و آن دو نفر پدر و مادر هستند، و هر که ساق پا یا انگشتانش را زیاد کند، جلال و قدرت خواهد یافت. ، و قدرت. مرگ او همین است و هر که ببیند پایش از پای دیگر بلندتر است سفر می کند و کمک می کند و پاها اگر فقیر است سفر می کند و کمک می کند و اگر توانگر باشد بیمار می شود ممکن است حکایت از عمر طولانی و کهولت سن و حکایت از مرگ بیمار داشته باشد، تا زمانی که با چوب راه می رود، یا به دلیل کهولت سن و عمر طولانی، یا به دلیلی که بر او نازل می شود و قاضی و حاکم می میرد. اگر ببیند که پاهای زیادی دارد که با آن راه می رود، منزوی می شود و جز به وسیله مأموران راه نمی رود، بر عدم سن و ضعف توانایی خود، و اگر آنها را از طلا ببیند، با آنها طلب می کند. برای او طلا از پول با جریمه، و اگر آنها را از نقره ببیند، آنها را در جستجوی زنان بجوید، و اگر آنها را از مس ببیند، با آنها در ورشکستگی طلب کند، و اگر آنها را از سرب ببیند. دلالت بر کرختی یا خونریزی دارد، با این تفاوت که در خواب است که دلالت بر نیکی دارد، زیرا با آنها به دنبال رضایت خداوند متعال است، یا در کنار آنها می ایستد تا به او تهمت بزند. خدای سبحان و اگر ببیند گوشت پاهایش رفت، این نشانگر درستی اوست و انگشتان پایش نشانگر حسنات است.

تعبیر خواب دیدن مرد شکسته در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا