تعبیر خواب کفن و رؤیت قبر و دفن و قبرستان در خواب.

کفن در خواب برای زنان مجرد

تعبیر رؤیای مرده

تعبیر خواب کفن و مرگ

کفن در خواب امام صادق

تعبیر خواب خریدن کفن

کفن سیاه در خواب

تعبیر خواب کفن سفید برای زنان مجرد

دیدن مرده کفن شده در خواب توسط ابن سیرین

خوابی که او را از قبر بیرون آوردند و به او برگرداندند و هر که ببیند او را از قبر بیرون آوردند و دوباره به او بازگرداندند، از سلطان و خیری نفعی ببیند، پس از آن زندانی شود. که اگر شغلی به پادشاهی نسبت داده شود و اگر غیر از این باشد، برحسب مقامش با او سنجیده می شود، و اما قبر حفار، اعلیحضرت دارای سرنوشت بزرگی است. قبرها محبت جاهلان است یا فساد در دین او و بدبختی و پشیمانی از همراهی با جاهل و سپس توبه می کند پس از آن خوابی که بر سطحی خاک می کند و هر که ببیند بر بام خاک می کند. عمر طولانی دارد و قبرهای زیاد در مکان نامعلوم نشانگر مردان منافق است و اما قبور معروف تعبیر به حقیقت می شود خوابی که در قبر است و هر که در خواب ببیند در قبر است، پس در تنگی است، خوابی است که برای خود یا برای دیگران قبری کنده است، در قبر در امر خود عدالت می کند، و اگر موعظه نکند، در کار درستی است و از او غافل است خواب قبرها سبز است و هر که ببیند قبرها سبز است اهلش در خواب باریدن قبرها به رحمت می آیند زندانی می شود و ممکن است در زندگی اش پریشانی شود. وصیت کرد مردی را در خواب ببیند که او را به گودال قبر رساند و ابوسعید واعظ گفت هر که ببیند مردی او را به گودال قبر برساند او را در قبر می اندازد. بدون پس انداز، زیرا او به راه دور می رود و در سفر خیر و سود می برد، به فرموده خداوند متعال: «سپس می میرد، دفنش کنید، سپس اگر خواست پهن کنید.» خواب در قبر و بر قبرش. چیزی نوشته شده بر زنجیر او جاودانه است، خوابی که بر قبر ثروتمندی ایستاده است، و هر کس ببیند که بر قبر ثروتمندی ایستاده است، به قول خداوند متعال به او عالمی داده شود. «وَ لا تَقْتَعُوا عَلَی قبر» خوابی که بر قبر او آرمیده است، قبر معروفی که به خانه او تبدیل شده، نشانگر ازدواج یکی از اولاد اوست، خوابی که به شکل مرده در قبر دفن شده است. و هر کس ببیند که در قبر به شکل مرده و بدون پرکردن دفن می شود، با زنی ازدواج می کند. و هر کس ببیند که او را در قبر می گذارند و منکر و ناقیر از او می پرسند، نشان می دهد که پادشاه در امری و درخواستی یاورانی نزد او می فرستد، خانه پادشاهی را به دست می آورد، خواب دفن قبر است. هر که ببیند قبرش را دفن می کند عمرش دراز و سلامتی او ماندگار می شود خوابی که خاک بر آن می نشاند خانه و نام و کنیه او و هر که ببیند قبرش را می کند. مردی که خانه و نام و کنیه خود را بشناسد راهی می شود مخصوصاً اگر به خواب برسد قبر رسول خدا صلی الله علیه و آله را نبش قبر می کند و اگر به بزرگوار برسد. بدن او محمود نیست و اگر یکی از اعضای بدنش بشکند مرتکب بدعت و گمراهی شده است و از آن به خدا پناه می بریم خواب کندن قبری پس مردی زنده از آن بیرون آمد. ه

تعبیر دیدن کفن در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا