تعبیر پرواز هواپیما در خواب، رؤیای سوار شدن به هواپیما

تعبیر خواب سوار شدن به هواپیما برای زن مجرد برای زن متاهل برای ابن سیرین برای زن باردار

هر کس در سواری او باشد، هواپیما را با ثبات پرواز برای آن می راند، پس او فردی است که در اداره امور زندگی خود به دور از حیله و نیرنگ، هوش و درایت دارد، و اگر ببیند که او هواپیما را می راند اما تاب می خورد و تاب می خورد، آن گاه در زندگی خود با خلق و خوی گام برمی دارد و طعم آسایش و شادی را نمی چشد، مگر اینکه به سوی پروردگارش بازگردد و به دینش پایبند باشد، چنان که هواپیما را به پرواز در می آورد و چنان می شود که گویی. بر او افتاد، سپس با علم به حرام بودن و اصرار بر آن، گرفتار گناهان و فحشا می شود و در مصیبت بزرگی که به او می رسد، منتظر عذاب خود است.

و اما کسى که با لذت و آزادى و عشق در هواپيما پرواز مى کرد، در برآوردن حاجت و رسيدن به سعادت، آسانى و آسودگى است و با بدبختى تمام مى شود.

تعبیر هواپیما در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا