تعبیر پوست کندن مرغ در خواب برای دختر مجرد برای زن متاهل

پوست انداختن جوجه ها در خواب، مرد، زن متاهل و مجرد

دیدن مرغ پوست کنده در خواب دلیل بر کینه توزی کسی از بیننده خواب است و مردی که در خواب ببیند مرغی را پوست کنده است که زن یا یکی از دخترانش بیمار می شود. و اما زن شوهرداری که در خواب ببیند پوست مرغی را می کند، سپس خواهر یا خواهر خود را غیبت می کند یا به او بدی می رساند. و اما زن مجردی که در خواب ببیند در حال کندن پوست مرغ است، پس به خود یا دیگران ستم می کند.

تعبیر مرغ در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا