تعبیر خواب هندوانه فروش تعبیر هندوانه در خواب

خربزه

هندوانه در خواب برای زنان مجرد

خوردن هندوانه در خواب

خرید هندوانه در خواب

هندوانه در خواب برای یک زن باردار

خواب هندوانه قرمز

پیچیدگی در خواب

او در خواب مردی پریشان است، پس هر که او را ببیند دچار نگرانی می شود، عاقبتش را نمی داند.

هر کس در خواب ببیند که هندوانه می خورد، از زندان آزاد می شود، به خاطر فرموده خداوند متعال: «یکی از شما را با این کاغذتان به مدینه بفرستید، ببیند کدام یک از آنها پاکتر است، و بگذارید. از آن برای شما روزی بیاورد.» به معنی هندوانه است

هر کس در خواب ببیند که دستش را به سوی آسمان دراز می کند و هندوانه ای می گیرد، پادشاهی را می طلبد و به سرعت آن را دریافت می کند.

هندوانه هندی را هر که ببیند به مردم داده است در نظر مردم سنگین و سرد است یا سخنان سنگین می گوید و آشپز مردان خویشاوندان است و هندوانه برای هر که می خواهد خوب است. برای دوست داشتن شخص دیگری

برای کسی که می‌خواهد دیگری را ختنه کند و برای کسی که می‌خواهد تجارت کند، هندوانه برای او بد است و نشان‌دهنده بیکاری است.

و هر که ببیند هندوانه ای در خانه ای افکنده می شود از اهلش به تعداد هر یک می میرد و هندوانه در خواب مرض است و سبزی خام که از آن نرسیده باشد. سلامتی بدن است و هندوانه سبز شهر، پسر یا همسر است

زنان یا مردان هندوانه زرد آنها را خوب و خوب تعریف می کنند. شاید نشان دهنده زنی با صفات زیبا یا نقص ضعیف در زبری پوسته و زردی رنگ قرمز نشان دهنده انواع جواهرات باشد.

هندوانه فروش در خواب دلالت بر مردی دارد که بیماری دارد و دلالت بر خوش گذرانی بردگان و صاحب داروهای شفابخش دارد.

تعبیر هندوانه در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا