تعبیر توپ در خواب دیدن توپ در خواب

تماشاگر استادیوم فوتبال تعبیر بازی فوتبال تعبیر ورزشگاه در خواب خودم را در استادیوم در خواب دیدم

تعبیر خواب دیدن توپ از ابن سیرین: گویند توپ قلب انسان است.

خواب دیدن توپ: در خواب دلالت بر نزاع و دنیایی دارد که عده ای آن را رد می کنند و عده ای دیگر آن را می جویند و شاید دلالت بر سفر و حرکت از جایی به جای دیگر دارد و مرد باشد و اگر از یک انسان، پس رئیس یا عالم است، و بازی با توپ یک بحث است، زیرا هرکس با آن بازی کند، هر وقت توپ را بگیرد، با آن به زمین می خورد.

ابن شاهین خواب توپ را می بیند: به دو صورت تعبیر می کنند: هر که ببیند توپ می زند و پادشاه است، بر دشمنان خود پیروز می شود و اگر ببیند توپ می زند و معمولی بوده است، با کسی دعوا می کند. و اکثریت پیروز می شوند زیرا هر کس با آن بازی کند هر گاه آن را بگیرد به زمین می خورد و با دیگران مناظره می کند و سخنان زشت می شنود و توپ گفته می شود اگر از آدم باشد رئیس یا عالم آن را تفسیر می کند.

تعبیر توپ در خواب – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=ProzSLaQ3hU

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا