تعبیر تخته در خواب دیدن تخته در خواب

تعبیر خواب تخته چوبی

الله: حجت، علم، اندرز، هدایت و رحمت. و قول او: در لوح محفوظ. و قسمت صیقلی آن حکایت از آن دارد که پسر صاحب مملکت می شود و قسمت زنگ زده آن حاکی از آن است که او متفکری است که دولت ندارد. اگر بیند لوح سنگی است پسری است سخت دل و اگر مسی باشد طفل ریا و اگر از سرب باشد پسر زن است.

توضیح هیئت یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا