تعبیر غسل نفعل در خواب دیدن غسل در خواب

تعبیر شستن نفال در خواب – رؤیای نفال شویی برای زن باردار

تعبیر خواب غسل نفال ابن شاهین: الکرمانی گفته است: نفاس بیانگر بیماری و ضعف است.

هر کس ببیند که از آنچه مناسب است خجالت می کشد، این نشان می دهد که او متصدی امری است و اگر زن ببیند که نفس کشیده و آنچه را تمام کرده است، خیری در او نیست. و خردسالان حکمشان مانند حکم حیض است.

برنامه خواب: تعبیر شستن در خواب – شستن در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا