تعبیر دندان تازه در خواب دیدن دندان در خواب ابن سیرین

مطالب : دندان نو در خواب دیدن رویش دندان نو دندان آسیاب دختر مجرد برای زن متاهل برای زن باردار

تعبیر دندان تازه در خواب

  1. اگر ببیند که دندان درآورده، خانواده اش زیاد می شود و شاید تعبیرش پسر یا برادر باشد.
  2. اگر نزد آنها چیزی ببیند که به آنها ضرر می‌رساند، در خانواده‌اش خواری یا مصیبت را بر آنها می‌افزاید و به قدر زیاد شدن ضرر و زیان خود، بر آنها بلا و ضرر می‌رساند.
  3. اگر ببیند که دندان هایش را معالجه می کند و آنها را بیرون می آورد، پولش را صرف کینه توزی یا جریمه یا قطع رابطه خویشاوندی با آن مردی که منسوب به این دندان است می کند.
  4. اگر در دندان هایش پوسته پوسته شدن و سیاهی ببیند، این عیب است در اهل خانه در برابر کاری که انجام می دهند، زیرا صورتش را سیاه می کند.
  5. اگر ببیند دندان هایش پوسیده است، ستایش خانواده اش ننگ است و اگر دندان هایش خورده باشد، حال خانواده اش ضعیف است.
  6. اگر ببیند که مردم او را با دندان های آسیاب خود می خورند یا گاز می گیرند، می تواند به مردم تظاهر کند، پس تظاهر نکند.
  7. اگر دندان هایش تکان بخورد، بیماری بستگانش است

بینایی دندان – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا