تعبیر عادل در خواب – رؤیت صالح در خواب

تعبیر خواب رؤیت صالح، پدر و مادر صالح، صالح در خواب، تعبیر خواب، تعبیر خواب ابن سیرین، تعبیر اصحاب صالح در خواب.

هر که در خواب حبیب خدای تعالی را ببیند، زندگی سنت است و نیکوکاران به اصحاب خود پند داده می شوند و سعادتمند می شوند. و هر کس ببیند که به عادل تبدیل شده است، از سنت و گروهش می ترسد، و نگرانی های دنیوی به اقتضای مقام آن نیکوکار بر او تأثیر می گذارد، پس بر دشمنان خود پیروز می شود. و هر کس مردگان صالحی را از مردگان در شهری زنده ببیند، اهل آن شهر از وصی خود باروری و شادی و عدالت خواهند یافت.

و هر کس یکی از اولیا و صالحان و بدل ها و رحیمان را ببیند خیر و برکت و امنیت است و هر که در خواب ببیند با بزرگواران سخن می گوید خیر و منزلت در میان مردم می یابد.

و هر کس برخی از صالحان از مردگان را در شهری زنده ببیند، آن شهر از اولیای خود باروری و آسایش و عدالت را به اهلش می‌گیرد و حال امیرشان اصلاح می‌شود.

ابویعقوب اسحاق بن بدران فقیه در مکه به ما گفت، گفت، ابراهیم بن محمد به ما گفت، گفت، ابوبکر بن ابی‌الدنیا به ما گفت، گفت: محمد گفت مالک بن ضغم به من گفت، گفت: شنیدم که بکر بن معاذ از عنبسه الخواص نقل می کرد که مردی از سینه اول وارد قبور شد، از کنار جمجمه ای که از برخی قبرها نمایان بود گذشت و بسیار اندوهگین شد و آن را در خاک دید. به راست و چپ چرخید و کسی را ندید و جز قبری چیزی ندید. گفت، پس با خود سخن گفت و گفت: اگر درباره برخی از آنها به من وحی کند، آنچه را می بینم از او می پرسم. گفت پس در خواب آمد و به او گفته شد: فریب قبر برافراشته نشو که مردم گونه های خود را در خاک خیس کرده اند پس هر که از خوشبختان است در انتظار ثواب است. خدایا و در میان مضطرین از عذاب او خلاص می شوم، پس از آنچه دیدی برحذر باش و غافل. سپس مرد بسیار سخت کار کرد تا اینکه مرد

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا