تعبیر تور در خواب – دیدن تور در خواب

تور در خواب تعبیر خواب تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر تور ماهیگیری در خواب – دیدن تورها در خواب برای زن باردار

تعبیر شبکه در خواب

تور در خواب حیله و فریب، رزق و روزی و علم، وصول امید و پیروزی بر دشمنان برای صاحب آن است. اگر بیننده در تور یا دام گرفتار شود، بیم آن می رود که زندانی شود یا بیمار شود. تور در بردگان نشان دهنده خستگی و شدت آنهاست. در مسافر بر بازگشت او دلالت دارد، مخصوصاً اگر مسافرت در دریا باشد و تور برای شخص دلواپس افزایش نگرانی و قوت او را نشان می دهد و به صیاد حکایت از خیر و منفعت دارد و دلیل خوبی بر آن است. کسی که چیزی را از دست داده است

توری اگر در خواب در سوراخ توری یا چیزی شبیه آن گیر کردید، به این معنی است که در زمانی که شرایط شما مساعد باشد، دشمنان منتظر شما خواهند بود. در مورد دختر نیز این خواب پیش بینی می کند که جامعه او را به سوی بدی و بداخلاقی می کشاند و اگر از تور بگریزد از شر و فسق نجات خواهد یافت. اگر در خواب دیدید که چیزی را با تور گرفتید، بیانگر آن است که بدون اصول و وجدان با دیگران برخورد خواهید کرد. اگر در خواب دیدید که تورهای کهنه یا پاره شده را می بینید، پیش بینی می کند که اموال خود را به رهن می گذارید و دچار پریشانی و بحران می شوید.

تعبیر خواب توری آهنی در خواب

و هر کس در خواب ببیند که آهن را می‌پوشاند، عملی انجام می‌دهد که او را به یاد قول خداوند می‌اندازد، هر چند آن را آتش بزند، آیه است.

تفسیر دید پنجره – YouTube https://www.youtube.com/watch?v=oY_HBVaZUPY

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا