تعبیر شورا در خواب – رؤیت مجالس در خواب

مجلس در خواب تعبیر خواب تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب مجلس تعبیر خواب کلمه مجلس تعبیر خواب مجلس مردان

تعبیر خواب رؤیت مجلس نابلسی: هر که در خواب ببیند که مجلس وعظی دارد و آن را به مردم یادآوری کند و شایسته نیست پس در مضیقه و بیماری است اگر سخن بگوید. از نیکی و حکمت، آسایش به او می رسد و از بیماری شفا می یابد و از تنگی به فراخی می رسد، یا از قرض بر او شفا می یابد، یا ستمگر را یاری می کند، و مجلسی را که می بیند. در جایی که ذکر خدای سبحان واقع می شود، دلالت بر بازسازی آن مکان با حکمت دارد و در آن موعظه می کند که اگر موعظه شود امر او اجرا می شود و مجلس در خواب مقامی است که در آن باشد. می نشیند و حیوانی که بر آن می نشیند و مجلس زن و فرزند و خدمتکار است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا