شکل بیضی در یک رویا با جزئیات

بیضی در خواب نشان دهنده آگاهی شما از چیزی است که همیشه کامل نیست. ممکن است احساس کنید چیزی که می خواهید همیشه از شما دور می شود یا هرگز آنطور که می خواهید اتفاق نمی افتد.

مردی خواب دیدن پرتقال را می بیند. در زندگی بیداری او توسط همکارانی احاطه شده بود که وقتی نوبت او بود که در یک مراسم خصوصی صحبت کند، مدام به او بی توجهی می کردند.

زنی در آرزوی یافتن سکه بود. در زندگی بیداری، او منبع مفیدی برای کمک به مطالعه او کشف کرد، اما او دوست نداشت که بداند این منبع مسیحی نیست. سکه های جدید منعکس کننده ایده های جدیدی هستند که به دست آورده اید و دائماً احساس می کنند که کامل نیستند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا