تعبیر دیدن مرده در خواب دیدن مرده در حال خوردن، دیدن مرده در حال خوردن شیرینی، دیدن مرده در حال خوردن گوشت و دیدن مرده در حال خوردن نان.

تعبیر ابن سیرین از دیدن مرده در حال خوردن در خواب، دیدن مرده در حال خوردن شیرینی در خواب، دیدن مرده در حال خوردن گوشت در خواب و دیدن مرده در حال خوردن نان – سایت این آگهی را گزارش می دهد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا